جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی + متن های تبریک تولد با ترجمه فارسی

اگر می خواهید به شیوه ای متفاوت تولد همسر و عشقتان را تبریک بگویید، می توانید از جملات انگلیسی عاشقانه تبریک تولد استفاده کنید.

جملات و متن های انگلیسی عاشقانه تبریک تولد

Thinking of the times
we spent together
brings a sweet smile
on my face!
Happy Birthday
to a special girl
who will always
remain in my heart

فکر کردن به زمان هایی که
با هم گذرانده ایم
لبخند شیرینی
به صورتم می نشاند
تولدت مبارک
تقدیم به دختر خاصی
که همیشه
در قلب من است

***

If I have to choose between you and breathing, I wouldn’t hesitate a second choosing you because you are the reason I exist. Thank you for completing my soul. Happy birthday

اگر مجبور باشم بین تو و نفس کشیدن یکی را انتخاب کنم، بدون ثانیه ای تردید تو را انتخاب می کردم چون تو دلیل بودن من هستی. به خاطر کامل کردن روحم از تو ممنونم. تولدت مبارک عزیزم!

***

You are not only my wife but also my life. You are everything I need to be happy in this world. I promise to love you for as long as the sun is alive. Happy birthday

تو فقط همسرم نیستی، تو زندگی ام هستی. تو همه آن چیزهایی هستی که برای خوشحال بودن در این جهان نیاز دارم. قول می دهم تا زمانی که خورشید زنده است دوستت داشته باشم. تولدت مبارک بهترینم

***

The happiest day of my life was the day when you first told me that you loved me too. Since that day, my life has never known sadness because you are in it. On your Big Day, my heart just wants you to know that it beats only for you. Happy birthday.

شادترین روز زندگی ام همان روزی بود که برای اولین بار به من گفتی که تو هم عاشقم هستی. از آن روز زندگی ام هرگز رنگ غم را ندیده چون تو در زندگی ام هستی. در بزرگ ترین روز تو، می خواهم بدانی که قلبم فقط به خاطر تو می تپد. تولدت مبارک

***

If time had a pause button, I would pause every moment we are together and make it last for eternity. I never want to stay away from you, my love. Have the best birthday ever!

اگر زمان دکمه توقف داشت، هر لحظه ای که با هم هستیم را متوقف می کردم تا ابدیت طول بکشد. هرگز نمی خواهم دور از تو باشم عشقم. بهترین روز تولدت را داشته باشی.

***

Though the miles are far between us, my heart is near to yours on this your special day. Happy Birthday

اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست. تولدت مبارک آرام جانم!

***

متن انگلیسی تبریک تولد به همسر

Today the earth shines a little brighter, because it’s the day you came into the world. I love you

امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!

***

Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true

تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

To see you happy on your birthday is all I desire. I hope you get whatever you wish for

دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم. امیدوارم به هر چیزی که آرزو می کنی برسی.

***

My life is you, my heart is you; my love is you, Happy Birthday to you

زندگی ام تو هستی، قلبم تو هستی، عشقم تو هستی، تولدت مبارک …

***

Didn’t we just celebrate this like a year ago? Happy birthday again, I guess…

مگر همین یک سال پیش نبود که برات جشن تولد گرفتیم؟ انگار بازم تولدته… تبریک میگم

جملات زیبای تولدت مبارک انگلیسی

In your smile I see something more beautiful than stars. Happy birthday

در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم. تولدت مبارک عزیزم!

***

Every birthday makes us one year older, but a good kiss can stop the time. Wish to give it a try, baby?

هر سالروز تولد ما رو یه سال پیرتر می کند اما یه بوسه خوب می تونه زمان رو متوقف کنه. امتحان کنیم عزیزم؟

***

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!

آرزو میکنم تمام لذت و شادی که در گذشته گسترانیده‌ای برایت در این روز بازگردند. تولدت مبارک باد.

***

As you turn another page in the chapter of your life, never forget I feel so blessed to have you as my husband. Happy birthday

در حالی که برگ دیگری از فصل زندگی ات را ورق می زنی، فراموش نکن که من به خاطر داشتن تو بسیار خوشبختم شوهر عزیزم، تولدت مبارک!

Sorry I forgot your birthday – here’s an excuse to make today all about you too!

متاسفم که تولدت را فراموش کردم – این تنها بهانه ای بود که امروز می توانستم بیاورم – این روش خوبی برای جلوگیری از ناخوشایندی ارسال پیام تبریک تولد همراه با تاخیر است، و شخصی که پیام را دریافت می کند هم کمی لبخند می زند

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

The sweetest of birthday cakes could never be as sweet as you are. Happy birthday to the loveliest woman in the world, my wife and my love

شیرین ترین کیک های تولد هم به شیرینی تو نیستند! تولدت مبارک دوست داشتنی ترین زن دنیا، همسرم و عشقم!

***

You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!

تو فقط یکبار جوان هستی، اما برای همیشه می‌توانی نابالغ بمانی (نمان!) تولدت مبارک.

Happy birthday to my best friend! I’m so lucky to have you in my life.
تولدت مبارک بهترین دوست من! خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگیم دارم.

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

عکس نوشته تبریک تولد انگلیسی عاشقانه زیبا

Age is no enemy to you. Every year you become wiser and more sweet and beautiful! Happy birthday to the one year more beautiful wife

سن دشمن تو نیست چون تو هر سال که می گذرد فرزانه تر، شیرین تر و زیباتر می شوی. تولدت مبارک همسر یک سال زیباتر شده ام!

***

Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear

شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!

***

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday my sweetheart

روزی پر از خوشبختی و سالی پر از لذت و شادی برات آرزو می کنم. تولدت مبارک مهربونم!

***

Baby, you’re an angel in my life. Let us rejoice for this is the day that God has sent you on earth so we could be together. Happy birthday

عزیزم تو فرشته زندگیم هستی، بیا امروز رو جشن بگیریم به خاطر این که خدا تو رو به زمین فرستاد تا بتونیم با هم باشیم. تولدت بهترینم!

***

Happy birthday to someone who is smart, gorgeous, funny and reminds me a lot of myself… from one fabulous chick to another!

تولدت مبارک به تویی که باهوش، جذاب، شوخ و یادآودر خودم هستی. از جوجه‌ای به جوجه‌ی خوشگل دیگر. (از من به تو)

Happy birthday to my everything! I can’t imagine my life without you.
تولدت مبارک همه چیز من! نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

Your birthday reminds me how blessed I am in this life. I love you so much, my sweetheart

تولدت به یادم میاره چقدر خوشبختم که این زندگی رو دارم، خیلی دوستت دارم خانومی!

***

Baby, the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday

عزیزم، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند، تولدت مبارک!

***

Happy birthday to the most amazing person I know! You’re so cool, I can’t even believe you’re real.
تولدت مبارک باحال ترین آدمی که می شناسم! تو انقدر باحالی که باور نمی کنم واقعی باشی.

متن تبریک تولد انگلیسی زیبای عاشقانه

Thank you for all the good moments that you brought into my life. Happy birthday My dear husband
I wish you all the best. Love you

به خاطر همه لحظات خوبی که برای زندگی ام به ارمغان آوردی ازت ممونم. تولدت مبارک شوهر عزیزم. برات آرزوی بهترین ها را دارم. دوستت دارم.

***

متن تولد

Sweetheart, please don’t blow off the candles on your birthday cake, let them keep burning please, it’s a symbol of our love that will burn forever. Happy Birthday

دلبندم، شمع های روی کیک تولدت را فوت نکن، بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند که تا ابد شعله ور باقی می ماند. تولدت مبارک!

***

پیامک تبریک تولد انگلیسی باحال

On this day, a very special person was born. That person is you! Happy birthday

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …

***

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

جملات زیبای تبریک تولد انگلیسی

I hope you have a birthday that is as sweet as you. Happy birthday to the sweetest girl I know

آرزو می کنم که روز تولدی به شیرینی خودت داشته باشی! تولدت مبارک شیرین ترین دختری که می شناسم!

***

Every day with you is one great celebration and filled only with beautiful moments. I love you my dear. Happy Birthday

هر روزی که با تو هستم جشنی عالی است که تنها با لحظات زیبا پر شده، دوستت دارم نازنینم، تولدت مبارک!

***

متن زیبای تولدت مبارک انگلیسی

Today might be your birthday, but for me, everyday is your day. Happy birthday! I love you

اگرچه امروز روز تولدت است اما برای من هر روز، روز توست! تولدت مبارک، دوستت دارم.

***

To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Happy Birthday, my darling

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!

***

I hope that today, at your party, you dance and others sing as you celebrate with joy your best birthday.

امیدوارم که امروز در جشنَت برقصی و بقیه آواز بخوانند که از بهترین تولدت لذت ببری.

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love

روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!

***

جملات انگلیسی تولدت مبارک عزیزم انگلیسی

جملات کوتاه تبریک تولد انگلیسی عاشقانه

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear [NAME]
Happy birthday to you

تولدت مبارک
تولدت مبارک
تولدت مبارک (نام) عزیزم
تولدت مبارک

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک تولد عاشقانه کوتاه؛ متن و جملات تبریک عاشقانه تولد برای همسر و عشق اس ام اس تبریک تولد عاشقانه + پیام تبریک تولد شوهر و خانم برای زوج های عاشق جملات تبریک تولد عاشقانه زمستانی به همسر و عشق با جملات احساسی (دی، بهمن، اسفند) متن تبریک تولد مادر + جملات عاشقانه تبریک تولد مادر و مامان تولدت مبارک اس ام اس تبریک تولد | جملات تبریک تولد به عزیزان | اس ام اس عاشقانه تبریک تولد متن و پیام تبریک تولد شهریور ماهی + جملات عاشقانه و ادبی برای تبریک تولد شهریوری متن تبریک تولد اردیبهشت ماهی + جملات عاشقانه و زیبا تبریک تولد همسر و دوست متولد اردیبهشت متن کارت دعوت تولد رسمی + جملات عاشقانه و رسمی برای کارت تولد جوانان و بزرگسالان اس ام اس عاشقانه تبریک تولد برای عشق + پیامک های تبریک تولد متن تبریک تولد همسر متولد ماه آبان با جملات و اشعار عاشقانه زیبا