تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان

متن و جملات تبریک عید غدیر به انگلیسی به عزیزان

در این بخش به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم و امامت حضرت علی (ع) (عید مذهبی شیعیان سراسر عالم) مجموعه ای از متن و جملات تبریک انگلیسی عید غدیر با ترجمه فارسی را ارائه کرده ایم.

It is a parable that Ali was born in the Kaaba
It means to find the inside of the qibla in the Imam.
Happy Eid Ghadir

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است
یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن .
عید غدیر خم مبارک

***

All the joy of my life is in this / that Molayam is the Commander of the Faithful
Happy Eid Ghadir

تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است
عید غدیر مبارک

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

 

If they knew the creation of Ali’s world, they would love him, and if they loved the creation of Ali’s world
If they did, hell would not be created

Happy Eid Ghadir

اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست
میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد

عید غدیر مبارک

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

متن انگلیسی تبریک عید غدیر با ترجمه

Ghadir, the day of proving the Imamate of the Imams of Tahrir (as)

Congratulations to the Shiites of Hazrat Mahdi

غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (علیهم السلام)

بر شیعیان حضرت مهدی مبارک باد

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

تبریک عید غدیر به انگلیسی با معنی

The river is Ali, it is clean and clear

The mountain is Ali which is stable and expensive

I have never seen such a river

I have never seen a mountain like this

رود است علی، پاک و زلال است و روان

کوه است علی که استوار است و گران

من رود ندیده ام چنین پابرجا

من کوه ندیده ام چنین در جریان

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

At noon the verses of glory descended on the heavenly head
The good news was that the verses of glory / the religion of Ahmad (PBUH) were completed again. . .

بر سرِ آسمانی آن ظهر / آیه‌های شکوه نازل شد
مژده دادند ایه‌های شکوه / دین احمد(ص) دوباره کامل شد . . .

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

Han! O people! Consider Ali superior, that he is the superior of men and women after me.
Whoever fights him and does not submit to his guardianship, may my curse and wrath be upon him. (Ghadiriyeh Sermon)

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است.
هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

God bless the king of men

Do not make me need cowards

Happy Eid Ghadir

خدایا به حق شاه مردان

مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیر خم مبارک

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

We tell secrets as long as there is breath

We pray day and night

Generation after generation of Ali and Ghadir

They said it again and we will say it again

تا نفس هست راز می گوییم

روز و شب چون نماز می گوییم

نسل در نسل از علی و غدیر

باز گفتند و باز می گوییم

***

تبریک عید غدیر به انگلیسی

It is a parable that Ali was born in the Kaaba

It means to find the inside of the qibla in the Imam

Happy Eid Ghadir

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است

یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن

عید غدیر مبارک

این مطالب را هم ببینید