اشعار بابا طاهر + مجموعه شعرهای زیبای عاشقانه تک بیتی و دو بیتی بابا طاهر عریان

در این بخش مجموعه اشعار بابا طاهر عریان را گردآوری کرده ایم. این مجموعه تک بیتی ها و دو بیتی های با موضوعاتی همچون عشق، دلتنگی یار و زندگی هستند و بسیار دلنشین و زیبا هستند.

مجموعه اشعار بابا طاهر عریان

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم

***

نه منصورم نه دارت آرزومه
خـــریوی کــم دیارت آرزومه

خــمار و دردَ بارم ئه خریوی
مـه گه چـیم خـمارت آرزومه

***

شعر عاشقانه باباطاهر

اگر یار مرا دیدی به خلوت
بگو ای بی وفا ای بی مروت
گریبانم ز دستت چاک چاکو
نخواهم دوخت تا روز قیامت

***

تو ئِه دنیا فــری یه رنج و دردت
کی اِت بازی نی یا وَه تخته نردت

تو هوم بازی کشین و حقه بازین
بِـِری مورین بری تِر هانه گردت

***

تن محنت کشی دیرم خدایا
دل با غم خوشی دیرم خدایا
زشوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

***

شعر کوتاه با مضامین عاشقانه

مچم دیــواری ئِه دردَه مـکی شـم
هــــناسه ئی دل سرده مـکی شـم

پاییز عـمر و وخت زردی رنـگ
نقـاشـی ئـِه گـــلِ زردَه مـکی شـم

***

دلی دیرم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت
لباسی دوختم بر قامت دل
ز پود محنت و تار محبت

***

مَـــچم ئِه سی نَم ئی رازَه مَه می نی
ئــــــری نم داخ تـــو تازه مَه می نی

مَــــچم امــا وَه یـادت ئــه دل خاک
دو چـــیـمم تا ابــــد وازه مَه می نی

اشعار بابا طاهر

مجموعه شعرهای کوتاه و زیبا

محبت آتشی در جانم افروخت
که تا دامان محشر بایدم سوخت
عجب پیراهنی بهرم بریدی
که خیاط اجل میبایدش دوخت

***

مـــه زونین ئه دَه سِـت جورَه مَـکی شِم
هَنی نازت وَه صد طـــــــوره مَـکی شِم

تـــو گــه بـــارت بـی یـه ســربـار دردم
عـــــذاوت تـــا لـــــو ِ قـــوره مَکی شِم

***

نپرسی حال یار دلفکارت
که هجران چون کند با روزگارت
ته که روز و شوان در یاد مویی
هزارت عاشق با مو چه کارت

***

سری دیرم که سامانش نمی‌بو
غــــمی دیرم که پایانش نمی‌بو

اگر بـــاور نداری سوی من آی
بـبین دردی که درمانش نمی‌بو

اشعار بابا طاهر

شعر در مورد خداوند

شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده‌ اش نیکو نگهداشت
و گرنه صد قدح نفتاده بشکست

***

به ســر شوق سر کوی تو دیرم
به دل مــــــهر مه روی تو دیرم

بـت من کـــعبه‌ی مـن قبله‌ی من
تویی هر جا نظر سوی تو دیرم

***

سیاهی دو چشمانت مرا کشت
درازی دو زلفانت مرا کشت
به قتلم حاجت تیر و کمان نیست
خم ابرو و مژگانت مرا کشت

اشعار بابا طاهر

شعر عرفانی از باباطاهر

تو که ناخـــوانده‌ای علـم سماوات
تو که نـابــرده‌ای ره در خـــرابات

تــو که ســـود و زیان خـود ندانی
به یاران کی رسی هیهات، هیهات

***

ته دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست
بجان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست

اشعار بابا طاهر

دلی دیرم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت

لباسی بافتم بر قامت دل
ز پود محنت و تار محبت

***

نمی دانم دلم دیوانه کیست
کجا آواره و در خانه کیست
نمیدونم دل سر گشته مو
اسیر نرگس مستانه کیست

اشعار بابا طاهر

شعرهای زیبای بابا طاهر

خرم کوهان خرم کوهان خرم دشت
خرم آنان که این آلالیان کشت

و سی هند و و سی شند و وسی یند
همان کوه و همان هامون همان دشت

***

دلم بی وصل ته شادی مبیناد
ز درد و محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم تو
الهی هرگز آبادی مبیناد

***

یکی برزیگری نالون در این دشت
به چشم خون فشان آلاله می کشت

همی گشت و همی گفت ای دریغا
که باید کشتن و هشتن در این دشت

***

دو چشمم درد چشمانت بچیناد
مبو روجی که چشمم ته مبیناد
شنیدم رفتی و یاری گرفتی
اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

اشعار بابا طاهر

مجموعه اشعار زیبای باباطاهر

نفس شومم به دنیا بهر آن است
که تن از بهر موران پروران است

نذونستم که شرط بندگی چیست
هرزه بورم به میدان جهان است

***

شعر در مورد مرگ و دنیای مادی

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
اگر ملک سلیمانت ببخشند
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

***

نمی پرسی ز یار دلفگارت
که واکیان گذشت باغ و بهارت

ته یاد مو در این مدت نکنی
ندانم واکیان بی سر و کارت

***

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

***

ته دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست

به جان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر ز دلبرم نیست

اشعار بابا طاهر

شعر عاشقانه دلتنگی و دوری

غم عشقت بیابان پرورم کرد
فراقت مرغ بی بال و پرم کرد
بمو واجی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

***

عزیزا کاسه چشمم سرایت
میان هر دو چشمم خاک پایت

از آن ترسم که غافل پا نهی باز
نشیند خار مژگانم به پایت

***

هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

***

بود درد مو و درمونم از دوست
بود وصل مو و هجرونم از دوست

اگر قصابم از تن واکره پوست
جدا هرگز نگرده جونم از دوست

 

دوبیتی دلتنگی عاشقانه از بابا طاهر

پسندی خوار و زارم تا کی و چند
پریشان روزگارم تا کی و چند
ته که باری ز دوشم برنگیری
گریسربار بارم تا کی و چند

***

شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست

نگه دارنده اش نیکو نگه داشت
و گرنه صد قدح نفتاده بشکست

***

خوشا آنانکه سودای ته دیرند
که سر پیوسته در پای ته دیرند
بدل دیرم تمنای کسانی
که اندر دل تمنای ته دیرند

***

ته که ناخوانده ای علم سماوات
ته که نابرده ای ره در خرابات

ته که سود و زیان خود نذونی
به یارون کی رسی هیهات هیهات

***

بروی ماهت ای ماه ده و چار
به سرو قدت ای زیبنده رخسار
که جز عشقت خیالی در دلم نی
بدیاری ندارم مو سر و کار

***

شعر زیبا از بابا طاهر

ن محنت کشی دیرم خدایا
دل حسرت کشی دیرم خدایا

ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

***

تویی آن شکرین لب یاسمین بر
منم آن آتشین دل دیدگان تر
از آن ترسم که در آغوشم آیی
گدازد آتشت بر آب شکر

***

ببندم شال و می پوشم قدک را
بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریاها سراسر
بشویم هر دو دست بی نمک را

***

خوشا آنان که با ته همنشینند
همیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازی
که گستاخانه آیند و ته بینند

***

بی ته یارب به بستان گل مرویا
اگر رویا کسش هرگز مبویا

به ته هر کس به خنده لب گشایه
رخش از خون دل هرگز مشوی

***

خوشا آنانکه هر شامان ته وینند
سخن با ته گرند با ته نشینند
مو که پایم نبی کایم ته وینم
بشم آنان بوینم که ته وینند

***

زدل نقش جمالت در نشی یار
خیال خط و خالت در نشی یار
مژه سازم بدور دیده پرچین
که تا وینم خیالت در نشی یار

***

شعرهای کوتاه از بابا طاهر عریان

جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد میسر
همه روزم شود چون عید نوروز

***

خدایا خسته و زارم ازین دل
شو و روزان در آزارم ازین دل
مو از دل نالم و دل نالد از مو
زمو بستان که بیزارم ازین دل

***

ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
ز رنگ روی تو دلخونم ای گل
من عاشق ز عشقت بیقرارم
تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

***

به عشقت ای دلارا نگروستم
نوید وصل تو تا نشنوستم
بدل تخم وفایت کشتم آخر
بجز اندوه و خواری ندروستم

***

بشو یاد تو ای مه پاره هستم
بروز از درد و غم بیچاره هستم
تو داری در مقام خود قراری
مویم که در جهان آواره هستم

***

ز عشقت آتشی در بوته دیرم
در آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ای دوست
بمژگان خاک راهش رو ته دیرم

***

شعر کوتاه زیبا

خوشا روزی که دیدار ته وینم
گل و سنبل ز رخسار ته چینم
بیا بنشین که تا وینم شو و روز
جمالت ای نگار نازنینم

***

ز وصلت تا بکی فرد آیم و شم
جگر پر سوز و پر درد آیم و شم
بمو گوئی که در کویم نیایی
مو تا کی با رخ زرد آیم و شم

***

ز هجرانت هزار اندیشه دیرم
همیشه زهر غم در شیشه دیرم
ز نا سازی بخت و گردش چرخ
فغان و آه و زاری پیشه دیرم

***

گلستان جای تو ای نازنیننم
مو در گلخن به خاکستر نشینم
چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا
چو دیده واکرم جز ته نوینم

***

مجموعه اشعار از بابا طاهر

بیا جانا دل پردرد مو بین
سرشک سرخ و روی زرد مو بین
غم مهجوری و درد صبوری
همه برجان غم پرورد مو بین

***

مو را ای دلبر مو با ته کاره
و گرنه در جهان بسیار یاره
کجا پروای چون مو سوته دیری
چو مو بلبل به گلزارت هزاره

***

دلم میل گل روی ته دیره
سرم سودای گیسوی ته دیره
اگر چشمم بماه نو کره میل
نظر بر طاق ابروی ته دیره

***

هزاران لاله و گل در جهان بی
همه زیبا به چشم دیگران بی
آلاله مو به زیبایی درین باغ
سرافراز همه آلالیان بی

***

مرا دیوانه و شیدا ته دیری
مرا سرگشته و رسوا ته دیری
نمیدونم دلم دارد کجا جای
همیدونم که دردی جا ته دیری

در این قسمت مجموعه اشعار بابا طاهر را خواندید و امیدواریم این شعرهای زیبا مورد توجه شما قرار گرفته باشند.

مطالب مشابه را ببینید!

متن مرگ؛ جملات، اشعار و دلنوشته درباره حس مرگ و سخن بزرگان گلچین متن قشنگ درباره خدا؛ اشعار، جملات و عکس نوشته موضوع پروردگار اشعار بارانی + مجموعه شعر عاشقانه در مورد باران و هوای بارانی شعر پرستار ( گلچین زیباترین اشعار روز پرستار برای پرستاران زحمت کش) اشعار عاشقانه حافظ؛ گلچین مجموعه زیباترین اشعار عاشقانه حافظ شیرازی متن درباره وصال؛ جملات کوتاه و اشعار رسیدن به عشق و یار متن درباره هجرت؛ جملات و اشعار درباره هجرت و رفتن جملات من و تو عاشقانه؛ اشعار و متن احساسی درباره من و تو متن ادبی تبریک ولادت پیامبر؛ اشعار کوتاه روز میلاد حضرت محمد و امام صادق متن مولودی پیامبر و امام جعفر صادق با اشعار زیبا و بلند