ضرب المثل های معروف | معروف ترین ضرب المثل های فارسی با معنی آنها

مجموعه ای از ضرب المثل های معروف فارسی

در این بخش مجموعه ای از ضرب المثل های معروف و زیبای فارسی با همراه ترجمه را گردآوری کرده ایم که در مکالمات روزمره ایرانیان بسیار ذکر می شود.

یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم

همیشه مزاحم داشتن

***

یک گل از صد گلش شکفته بودن

در اوج جوانی بودن

***

یک پا پیش و یک پا پس بگذاشتن

یعنی بین دو راهی بودن

***

نمونه پیامک ضرب المثل

دهنش آستر دارد

به کسی گفته می شود که خوراکیهای خیلی داغ را به راحتی بخورد

***

دل دادن و قلوه گرفتن

منظور آن است که آنقدر محو در سخنان کس شدن و شیفته او گشتن

***

درخت هرچه بارش بیشتر سرش پایین تر

هر کس رتبه و دانش فزونی یابد افتاده تر می شود

***

ضرب المثل معروف

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند

در همیشه به یک پاشنه نمی گرده

دنیا این جور نمی ماند

***

در خانه ات را ببند , همسایه ات را دزد نکن

مواظب مالت باش تا به کسی تهمت دزدی نزنی

***

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد

در مورد کسانی گفته می شود که از دانایی و هوشیاری زیاد سئوال می کنند و آدم نادان نمی داند و نمی پرسد

***

ضرب المثل های فارسی و معروف

خوشا چاهی که آب از خود برآرد

در مورد کسانی است که خودشان از خود جوهری دارند.

***

خرس در کوه بوعلی سیناست

کسی که سواد کم دارد , در برابر بیسوادان می شود گفت که او دانشمند روزگار است

***

خر که جو دید کاه نمی خوره

در مورد کسانی گفته می شود که بهره فراوان ببرند با بهره کم نسازند

***

ضرب المثل معروف

خانه اگر پر از دشمن باشد بهتره تا خالی باشد

اگر خانه خالی باشد یا در آن افراد کم باشند مورد حمله دزدان شود

***

حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی

پول و هزینه زیادی صرف کسی شود که کاره ایی از آب در نیاید

***

حوض نساخته , قورباغه پیدا شد

در مورد کسی است که کاری برای جائی انجام نداده ولی برای آنجا می خواهد رئیس و مدیر انتخاب کند

**

حرف راست را باید از بچه شنید

صحبت درست را که کودک می گوید صحیح است

***

حرف حساب جواب نداره

درست گفتن مسئله ای در باره حق کسی

***

جیبش را تار عنکبوت گرفته است

مواقعی گفته می شود که کسی بی پول باشد

***

جهود دعاش را آورده

وقتی کسی پیش دیگران محبوب می شود

***

جنگ زرگری

جنگ و جدال دروغین که برای گول زدن باشد

***

ضرب المثل معروف

جایی رفت که عرب نی انداخت

کنایه از این است که بازگشتی ندارد

***

توی دعوا نان و حلوا خیر نمی کنند

توی شلوغی کسی به فکر کسی نیست

***

ضرب المثل های فارسی با معانی آنها

تو بگی ف من میگم فرح زاد

موقعی گفته می شود که کسی بخواهد از هوش خود تعریف کند

***

ترمزش را بپیچ

عصبانی مشو

***

تا گوساله گاو شود دل مادرش آب شود

تا زمانی که پسر مثل پدر گردد جگرها خون شود

***

تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند

از نادانی دیگران سود بردند

***

بی ابر باران کردن

خیلی بهانه جویی کردن

***

به گوش خر یاسین خواندن

برای کسی که پند و اندرز فایده نداشته باشد

***

به ماه میگه تو در نیا من در میام

برای کسانی گفته می شود که از خود خیلی تعریف می کنند

***

بند را آب برد

همه سرمایه را از دست داد

***

ضرب المثل معروف

بزک نمیر بهار میاید کمبزه با خیار می یاد

وعده سر خرمن به کسی دادن

***

برای کسی بمیر که برات تب کنه

برای کسی ناراحت باش که به دردت بخورد

***

برای شیطان پاپوش می دوزد

خیلی مزور و حیله گر است

***

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد

دیگه نباید فکر آن را کرد

***

بادنجان بم آفت ندارد

کنایه از این است که یک أدم زشت خو دیرتر می میرد

***

با کسی که علی گفت عمر نمی گوید

با کسی که دوست شد دشمنی نمی کند

***

اگر خواهی اندوهگین نباشی , حسود مباش

حسادت باعث غم و غصه می شود

***

او را با صد من شکر هم نمی توان خورد

در موردی گفته می شود که کسی فیافه زننده و تلخی داشته باشد

***

انگشت کوچک فلانی هم نمی شود

در مقایسه خیلی اختلاف است

***

اسب را گم کرده پی نعلش می گردد

کار اصلی را رها کردن و به حاشیه پرداختن

***

ضرب المثل معروف

از خرس موی کندن غنیمته

از کسی که پولداره و خسیس , پول جزیی گرفتن حساب است

***

اجاره نشین خوش نشینه

کسی که خونه ندارد و اجاره نشین است در هر جایی که خوشش آمد زندگی می کند

***

آفتابه لگن هفت دست , شام و ناهار هیچی

جایی که همه امکانات باشد , ولی از عمل خبری نباشد

***

آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه

مواظب باش که آسیب نبینی

***

آدم ناشی سرنارا از سر گشاد میزنه

کسی که کاری را می خواهد انجام بدهد ولی بلد نیست

***

نمونه پیامک ضرب المثل زیبا
آدم تا کوچکی نکنه به بزرگی نمیرسه

برای رسیدن به مرتبه عالی باید از رتبه های پایین گذشت

***

آبی که در یک جا مونده می گنده

زیاد در یک مکان ماندن مساوی با بی ارزش شدن

***

آب که سر بالابره , قورباغه ابوعطا می خونه

کسی که به مرادش برسد خوشحال و شاد شود و خودش را گم کند

***

آب نمی بینه ولی شناگر ماهریه

فرصتی به دست نمی آره ولی امکانش باشد از دستش بر می آید و ارزشی هم بر دیگری قائل نیست

***

آب را زیر هفت طبقه زمین می بیند

باهوش و زرنگ بودن

***

آب در جوی داشتن

غنی و ثروتمند بودن

***

ضرب المثل معروف

آب از او گرم نمیشه

نباید به او امیدوار باشیم

***

آب از سرش گذشت

کارش درست نیست و بالا خره موفق نمی شود

***

ﯾﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺐ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ: D

***

یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کند.

***

یه مثل هندی :ریشه تمام نزاعها سه چیزند :زر زن زمین

***

یه مثل المانی هست که میگه….. گاهی دروغ همان کار را میکند که یک چوب با انبار باروط میکند

***

ی قانونی هست ک میگه :شب قبل کنکور هیچی نخون؛ ب مغزت مهلت بده اون چیزایی ک تو یک سال نخوندی یادت بیاد

***

ی ضرب المثل هست ک میگه :دریا یکرنگ است و ماهیها رنگارنگ

***

گفتمش با غم هجران چه کنم؟
گفت :بسوز
گفتمش چاره ی این سوز بگو
گفت :بساز

***

گریه کردن هم دل خوش می خواهد.

***

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی یا انقدر صبر کن که زیر پات علف سبز شه!
به حرف کدومش گوش کنیم

***

کمرنگ ترین جوهر بهتر از قوی ترین حافظه است. (مثل چینی)

***

کفش گشاد که پوشیدی منتظر زمین خوردن باش.
ضرب المثل چینی

***

کسانی که به پشتکار خود اعتماد دارند، ارزشی برای شانس قایل نیستند. مثل ژاپنی

***

چاقو دسته خودش را نمی برد.
چاه مکن بحر کسی :خسته میشی…… ضرب المثل شیرازی

***

پیشونی
ما رو کجا میشونی…..

***

پهلوان روی تشک مسابقه، پهلوان نمی شود، بلکه روی تشک، دیگران از پهلوانی او باخبر می شوند.((ضرب المثل))

***

پلی که خنده را به گریه می پیوندد زیاد دراز نیست.((مثل امریکایی))

***

یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ.

***

یک نفر نمی تواند در آن واحد در دو قایق پارو بزند.

***

یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرون آورند.

***

یک احمق از کار خود بیشتر سر در می آورد تا یک عاقل از کار غیر.

***

وقتی با یه آدم احمق بحث می کنی، انگار دو تا احمق دارند با هم بحث می کنند.

***

وقتی کمتر سزاوارم به من عشق بورز که آن زمان نیازمندترم.

***

وقت جوانی به خود میگفتم شیر، شیر است اگرچه پیر باشد؛

***

هیچ وقت به اندازه زمانی که سر و کارمان با احمق است، نیاز به هوش زیاد نداریم.

***

هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت.

***

همیشه حق با کسی نیست که بهتر سخن می گوید.

***

همیشه بوی عطر به آن دستی که گل هدیه می دهد باقی خواهد ماند.

***

هرگز خطاهایتان را بیش از حد بزرگ نکنید، این کار را بهترین دوستانتان بدون هیچ چشم داشتی برایتان انجام میدهند.

***

هرچقدر عطرت رو عوض کنی بازهم تنت بوی کثیف خیانت میدهد عزیز لعنتی ام!!!

***

هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.

***

هر کس می تواند خودکشی کند، اما هر فردی لیاقت ندارد زندگی کند.((مثل یونانی))

***

نگارش اندیشه ها، سرمایه ی آینده است.

***

نه در تعریف مردم شرکت کن و نه در تحقیر دیگران.((مثل اندونزی))

***

نمی دونم چرا ضرب المثل گاو نه من شیر وکه می شنوم یاد مردا می افتم خودمم نمی دونم چرا؟؟؟؟؟

***

نبودن آزادی از زیادی اش بهتر است.((مثل روسی))

***

میگویند دل به دل راه داره پس چرا… وقتی دلم راشکستی دلت نشکست؟؟

***

میهمان روز اول زر باشد، روز دوم نقره، روز سوم آهن، روز چهارم سفال و روز پنجم خاکستر که در کوچه ریزند.

این مطالب را هم ببینید