ضرب المثل های معروف | معروف ترین ضرب المثل های فارسی با معنی آنها

مجموعه ای از ضرب المثل های معروف فارسی

در این بخش مجموعه ای از ضرب المثل های معروف و زیبای فارسی با همراه ترجمه را گردآوری کرده ایم که در مکالمات روزمره ایرانیان بسیار ذکر می شود.

یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم

همیشه مزاحم داشتن

***

یک گل از صد گلش شکفته بودن

در اوج جوانی بودن

***

یک پا پیش و یک پا پس بگذاشتن

یعنی بین دو راهی بودن

***

نمونه پیامک ضرب المثل

دهنش آستر دارد

به کسی گفته می شود که خوراکیهای خیلی داغ را به راحتی بخورد

***

دل دادن و قلوه گرفتن

منظور آن است که آنقدر محو در سخنان کس شدن و شیفته او گشتن

***

درخت هرچه بارش بیشتر سرش پایین تر

هر کس رتبه و دانش فزونی یابد افتاده تر می شود

***

آهسته بیا آهسته برو گربه شاخت نزند

پنهان کردن مطلب، بی سر وصدا انجام دادن کاری

ضرب المثل معروف

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند

در همیشه به یک پاشنه نمی گرده

دنیا این جور نمی ماند

***

در خانه ات را ببند , همسایه ات را دزد نکن

مواظب مالت باش تا به کسی تهمت دزدی نزنی

***

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد

در مورد کسانی گفته می شود که از دانایی و هوشیاری زیاد سئوال می کنند و آدم نادان نمی داند و نمی پرسد

***

ضرب المثل های فارسی و معروف

خوشا چاهی که آب از خود برآرد

در مورد کسانی است که خودشان از خود جوهری دارند.

***

خرس در کوه بوعلی سیناست

کسی که سواد کم دارد , در برابر بیسوادان می شود گفت که او دانشمند روزگار است

***

خر که جو دید کاه نمی خوره

در مورد کسانی گفته می شود که بهره فراوان ببرند با بهره کم نسازند

***

 احترام امام زاد ه با متولی آن است

احترام هر کس را باید نزدیکان او حفظ نمایند.

ضرب المثل معروف

خانه اگر پر از دشمن باشد بهتره تا خالی باشد

اگر خانه خالی باشد یا در آن افراد کم باشند مورد حمله دزدان شود

***

حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی

پول و هزینه زیادی صرف کسی شود که کاره ایی از آب در نیاید

***

حوض نساخته , قورباغه پیدا شد

در مورد کسی است که کاری برای جائی انجام نداده ولی برای آنجا می خواهد رئیس و مدیر انتخاب کند

**

حرف راست را باید از بچه شنید

صحبت درست را که کودک می گوید صحیح است

***

حرف حساب جواب نداره

درست گفتن مسئله ای در باره حق کسی

***

جیبش را تار عنکبوت گرفته است

مواقعی گفته می شود که کسی بی پول باشد

***

جهود دعاش را آورده

وقتی کسی پیش دیگران محبوب می شود

***

جنگ زرگری

جنگ و جدال دروغین که برای گول زدن باشد

***

 از خر شیطان پیاده شدن

لج بازی نکردن

ضرب المثل معروف

جایی رفت که عرب نی انداخت

کنایه از این است که بازگشتی ندارد

***

توی دعوا نان و حلوا خیر نمی کنند

توی شلوغی کسی به فکر کسی نیست

***

ضرب المثل های فارسی با معانی آنها

تو بگی ف من میگم فرح زاد

موقعی گفته می شود که کسی بخواهد از هوش خود تعریف کند

***

ترمزش را بپیچ

عصبانی مشو

***

تا گوساله گاو شود دل مادرش آب شود

تا زمانی که پسر مثل پدر گردد جگرها خون شود

***

تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند

از نادانی دیگران سود بردند

***

بی ابر باران کردن

خیلی بهانه جویی کردن

***

به گوش خر یاسین خواندن

برای کسی که پند و اندرز فایده نداشته باشد

***

به ماه میگه تو در نیا من در میام

برای کسانی گفته می شود که از خود خیلی تعریف می کنند

***

بند را آب برد

همه سرمایه را از دست داد

***

ضرب المثل معروف

بزک نمیر بهار میاید کمبزه با خیار می یاد

وعده سر خرمن به کسی دادن

***

برای کسی بمیر که برات تب کنه

برای کسی ناراحت باش که به دردت بخورد

***

برای شیطان پاپوش می دوزد

خیلی مزور و حیله گر است

***

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد

دیگه نباید فکر آن را کرد

***

بادنجان بم آفت ندارد

کنایه از این است که یک أدم زشت خو دیرتر می میرد

***

با کسی که علی گفت عمر نمی گوید

با کسی که دوست شد دشمنی نمی کند

***

اگر خواهی اندوهگین نباشی , حسود مباش

حسادت باعث غم و غصه می شود

***

او را با صد من شکر هم نمی توان خورد

در موردی گفته می شود که کسی فیافه زننده و تلخی داشته باشد

***

انگشت کوچک فلانی هم نمی شود

در مقایسه خیلی اختلاف است

***

اسب را گم کرده پی نعلش می گردد

کار اصلی را رها کردن و به حاشیه پرداختن

***

ضرب المثل معروف

از خرس موی کندن غنیمته

از کسی که پولداره و خسیس , پول جزیی گرفتن حساب است

***

اجاره نشین خوش نشینه

کسی که خونه ندارد و اجاره نشین است در هر جایی که خوشش آمد زندگی می کند

***

آفتابه لگن هفت دست , شام و ناهار هیچی

جایی که همه امکانات باشد , ولی از عمل خبری نباشد

***

آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه

مواظب باش که آسیب نبینی

***

آدم ناشی سرنارا از سر گشاد میزنه

کسی که کاری را می خواهد انجام بدهد ولی بلد نیست

***

نمونه پیامک ضرب المثل زیبا
آدم تا کوچکی نکنه به بزرگی نمیرسه

برای رسیدن به مرتبه عالی باید از رتبه های پایین گذشت

***

آبی که در یک جا مونده می گنده

زیاد در یک مکان ماندن مساوی با بی ارزش شدن

***

آب که سر بالابره , قورباغه ابوعطا می خونه

کسی که به مرادش برسد خوشحال و شاد شود و خودش را گم کند

***

آب نمی بینه ولی شناگر ماهریه

فرصتی به دست نمی آره ولی امکانش باشد از دستش بر می آید و ارزشی هم بر دیگری قائل نیست

***

آب را زیر هفت طبقه زمین می بیند

باهوش و زرنگ بودن

***

آب در جوی داشتن

غنی و ثروتمند بودن

***

ضرب المثل معروف

آب از او گرم نمیشه

نباید به او امیدوار باشیم

***

آب از سرش گذشت

کارش درست نیست و بالا خره موفق نمی شود

***

ﯾﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺐ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ: D

***

یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کند.

***

یه مثل هندی :ریشه تمام نزاعها سه چیزند :زر زن زمین

***

یه مثل المانی هست که میگه….. گاهی دروغ همان کار را میکند که یک چوب با انبار باروط میکند

***

ی قانونی هست ک میگه :شب قبل کنکور هیچی نخون؛ ب مغزت مهلت بده اون چیزایی ک تو یک سال نخوندی یادت بیاد

***

ی ضرب المثل هست ک میگه :دریا یکرنگ است و ماهیها رنگارنگ

***

گفتمش با غم هجران چه کنم؟
گفت :بسوز
گفتمش چاره ی این سوز بگو
گفت :بساز

***

گریه کردن هم دل خوش می خواهد.

***

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی یا انقدر صبر کن که زیر پات علف سبز شه!
به حرف کدومش گوش کنیم

***

کمرنگ ترین جوهر بهتر از قوی ترین حافظه است. (مثل چینی)

***

کفش گشاد که پوشیدی منتظر زمین خوردن باش.
ضرب المثل چینی

***

کسانی که به پشتکار خود اعتماد دارند، ارزشی برای شانس قایل نیستند. مثل ژاپنی

***

چاقو دسته خودش را نمی برد.
چاه مکن بحر کسی :خسته میشی…… ضرب المثل شیرازی

***

پیشونی
ما رو کجا میشونی…..

***

پهلوان روی تشک مسابقه، پهلوان نمی شود، بلکه روی تشک، دیگران از پهلوانی او باخبر می شوند.((ضرب المثل))

***

پلی که خنده را به گریه می پیوندد زیاد دراز نیست.((مثل امریکایی))

***

یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ.

***

یک نفر نمی تواند در آن واحد در دو قایق پارو بزند.

***

یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرون آورند.

***

یک احمق از کار خود بیشتر سر در می آورد تا یک عاقل از کار غیر.

***

وقتی با یه آدم احمق بحث می کنی، انگار دو تا احمق دارند با هم بحث می کنند.

***

وقتی کمتر سزاوارم به من عشق بورز که آن زمان نیازمندترم.

***

وقت جوانی به خود میگفتم شیر، شیر است اگرچه پیر باشد؛

***

هیچ وقت به اندازه زمانی که سر و کارمان با احمق است، نیاز به هوش زیاد نداریم.

***

هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت.

***

همیشه حق با کسی نیست که بهتر سخن می گوید.

***

همیشه بوی عطر به آن دستی که گل هدیه می دهد باقی خواهد ماند.

***

هرگز خطاهایتان را بیش از حد بزرگ نکنید، این کار را بهترین دوستانتان بدون هیچ چشم داشتی برایتان انجام میدهند.

***

هرچقدر عطرت رو عوض کنی بازهم تنت بوی کثیف خیانت میدهد عزیز لعنتی ام!!!

***

هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.

***

هر کس می تواند خودکشی کند، اما هر فردی لیاقت ندارد زندگی کند.((مثل یونانی))

***

نگارش اندیشه ها، سرمایه ی آینده است.

***

نه در تعریف مردم شرکت کن و نه در تحقیر دیگران.((مثل اندونزی))

***

نمی دونم چرا ضرب المثل گاو نه من شیر وکه می شنوم یاد مردا می افتم خودمم نمی دونم چرا؟؟؟؟؟

***

نبودن آزادی از زیادی اش بهتر است.((مثل روسی))

***

میگویند دل به دل راه داره پس چرا… وقتی دلم راشکستی دلت نشکست؟؟

***

میهمان روز اول زر باشد، روز دوم نقره، روز سوم آهن، روز چهارم سفال و روز پنجم خاکستر که در کوچه ریزند.

این مطالب را هم ببینید