تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها با پاسخ آنها

9 تست هوش ریاضی سخت و جالب

در این بخش 9 تست هوش ریاضی سخت و جالب را برای افراد نابغه ارائه کرده ایم. بهتر است خوب فکر کنید و پس از اینکه فکر کردید به پاسخ معما رسیده اید به پایین مطلب بروید و پاسخ را مشاهده کنید.

معمای شماره ۱

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره ۲

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره ۳

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 4

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 5

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 6

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای شماره 7

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 8

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 9

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

معمای ریاضی شماره 10

تست هوش ریاضی سخت برای نابغه ها

مطلب مشابه: معما و چالش ریاضی سخت برای بچه‌ های باهوش و نابغه

پاسخ معماها برای افراد نابغه

جواب معمای شماره 1

درخت = ۳

گوزن = ۷

عصا = ۸

۳+۳+۸×۷=۶۲

جواب معمای شماره 2

درخت = ۴

ستاره = ۳

جعبه هدیه = ۸

۸+۸+۴ -۳=۱۷

جواب معمای شماره 3

بابانوئل = ۴

گوزن = ۳

درخت = ۷

۸+۵+۵+۵+۵+۷+۷+۷=۴۹

جواب و راه حل معمای شماره 4

جواب: 50

Row1: 3 x 2 + 4 = 10

Row2: 4 x 3 + 5 = 17

Row3: 5 x 4 + 6 = 26

Row4: 6 x 5 + 7 = 37

Row5: 7 x 6 + 8 = 50

جواب و راه حل معمای شماره 5

جواب: 6

اعداد هر ردیف از فرمول زیر پیروی می‌نمایند.

 X * Y + (X + 1) = جواب

=> 6 x 9 + (6 + 1) = 61

=> 5 x 8 + (5 + 1) = 46

=> 4 x 7 + (4 + 1) = 33

=> 3 x 6 + (3 + 1) = 22

=> 1 x 4 + (1 + 1) = 6

جواب و راه حل معمای شماره 6

جواب: 48

X * X – 1 = جواب

=> 2 x 2 -1 = 3

=> 3 x 3 – 1 = 8

=> 4 x 4 – 1 = 15

=> 5 x 5 – 1 = 24

=> 7 x 7 – 1 = 48

جواب و راه حل معمای شماره 7

جواب: 25

=> 9 x 10 + 1 = 91

=> 8 x 9 + 2 + 1 = 75

=> 7 x 8 + 3 + 2 = 61

=> 6 x 7 + 4 + 3 = 49

=> 5 x 6 + 5 + 4 = 39

با بتوجه به موارد بالا خواهیم داشت:

=> 4 x 5 + 6 + 5 = 31

در نهایت پاسخ می‌شود:

=> 3 x 4 + 7 + 6 = 25

پاسخ معمای شماره 8

جواب: ۱۶

پاسخ معمای شماره 9

پاسخ :۴

جعبه ۱:

۴= (۰+۲) / (۳+۵)

جعبه ۲:

۲ = (۲ +۳ ) / (۴+۶)

جعبه ۳:

۴ = (۱+۲) / (۴+۸)

پاسخ معمای شماره 10

جواب: ۴۵

مطلب مشابه: چیستان های سخت و ساده برای تست ضریب هوشی (250 سوال جالب)

این مطالب را هم ببینید