تعبیر خواب ماهی و معنی دیدن ماهی در خواب و تعابیر دیدن ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده تعبیر خواب ماهی سرخ شده تعبیر خواب ماهی یخ زده تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک تعبیر خواب ماهی برای زن باردار تعبیر خواب ماهی کباب شده تعبیر خواب ماهی سیاه مرده تعبیر خواب ماهی آکواریوم

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب خوردن ماهی و دیدن ماهی درشت در خواب یا گرفتن ماهی و ماهیگیری در خواب و هر مدل خوابی مربوط به ماهی یا اردک ماهی را در اینجا بخوانید.

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:

  • وزیر
  • لشکر
  • دختر
  • غنیمت
  • غم و اندوه
  • کنیزک هندو

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی ماهی‌هاي‌ بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می باشد.

ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

تعبیر خواب ماهی – جابر مغربی نیز میگوید:

تعبیر ماهی تازه، غنیمت میباشد.

بعضی از تعبیرگران می گویند:

تعبیر ماهی کوچک، مسافرت میباشد، ‌‌‌‌‌

ابن سیرین می گوید:

تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

تعبیر خواب ماهی – لوک اویتنهاو می گوید:

ماهی‌هاي‌ بزرگ: رضایت

ماهی‌هاي‌ کوچک: شکست

تعبیر خواب ماهی – یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماهی روزی است

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت ان است که اشخاص نیرومند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار میدهند.

اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه ان است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.


تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب ماهی و تعبیر خواب اردک ماهی را در این جا بخوانید.

تعبير خواب اردک ماهی به روايت معبران

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما رابه مهمانى دعوت مى کنند.


تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی – لوک لویتنهاو :

ماهی‌هاي‌ مرده : ناراحتی

آنلی بیتون:

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه ان است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خودرا از دست میدهید.

تعبیر خواب انواع ماهی «قزل آلا، شورو…»

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ماهی سفید بخت و اقبال است.

ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.

ماهی سرخ فر و شکوه است.

تعبیر خواب ماهی – حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت میباشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ستم می کند.

اچ ميلر مى‌گويد:

اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.

ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.

ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت ان است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

تعبیر خواب ماهی – برايت مى‌گويد:

– اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

– ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.

– ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى ان است كه اقبال و شانس بشما رو آورده است.

– ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید میکنید، نشانه ان است که نقشه‌هاي‌ دشمنان شما را پریشان میکند، اما حضور ذهن و اقبال بشما کمک میکند تا از دام ان‌ها بگریزید.

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه ان است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.


تعبیر خواب ماهی

ماهی ممکن است خردی باشد که، با درنظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است.

تعبیر خواب ماهی مرده :

ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید میکنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی.

تعبیر خواب اگر ماهی میخورید:

درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و رفت و آمد و مصاحبت با آنان.

تعبیر خواب ماهیگیری :

خلق حالت ذهنی پذیرا که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن میدهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ “قلاب انداختن” برای یافتن ایده اي نو؛ جست و جوی شهود.

تعبیر خواب ماهیان ریز بسیار دریک ظرف:

این تصویر می تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد.

قبل از ورود به تعابیر معبرین اسلامی و کتاب بانک جامع تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب را میتوان از دیدگاه کارل گوستاو یونگ روان شناس بزرگ آلمانی تحلیل کرد.

دیدن ماهی‌اي که در خوابتان شنا میکند بیانگر نگرش‌هایي از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایي است که به سطح آمده است.

بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور‌هاي‌ روحی تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد.

زنان وقتی که حامله می شوند خواب ماهی در حال شنا کردن میبینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.

خواب دیدن این که ماهی می خورید سمبل باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.

تعبیر خواب ماهی پخته شده

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.

خواب دیدن این که شما ماهی را تمیز میکنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان رابه شیوه‌اي تغییر میدهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور میکنید و این که کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمیکنید.

دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌هاي‌ قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از ان کسب دانش کرده‌اید.

خواب دیدن این که یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله میکند بیانگر این است که نباید توانایی‌هاي‌ کسی رابه خاطر جثه‌ي کوچکش دستکم بگیرید. درنظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی میکنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

تعبیر خواب ماهی بزرگ

خواب دیدن این که یک ماهی خیلی خیلی بزرگ «که معمول نیست» بشما حمله میکند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ي احساسی دوری میکنید، به قدری که رفته رفته رشد می کند و به یک مساله‌ي بزرگ تبدیل میشود.

شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می کنید که روی رفاه تان اثر میگذارد.

خواب دیدن این که یک ماهی غول پیکر تلاش می کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش میکنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند «تحلیل ببرند»

تعبیر خواب بازار ماهی

خواب دیدن این که به بازار ماهی می روید بیانگر لذت و شادی است.

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌اي است که شما با تظاهر به شادی، آن گونه می‌نمایانید که غم ندارید.

دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می دهد. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.

تعبیر خواب خوردن ماهی

تعبیر خواب مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت میرسید.

اگر ببینید ماهی شور میخورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب جابر مغربی میگوید:

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می خوری، به این معنی است که به اندازه ان مال و اموال به دست می‌آوری

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌اي، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می روي و به کسب علم و دانش می پردازي، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می کني ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است.

لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می باشد.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی گوشت ماهی می خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی قلی‌هاي‌ از گوشت ماهی می خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب آنلی بیتون:

خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

تعبیر خواب لیلا برایت:

خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه‌ى بيمارى است.

مطالب مشابه را ببینید!

تعبیر خواب گردنبند؛ انواع تعابیر خواب گردنبند و معنای آنها تعبیر خواب مردن؛ تعبیر خواب انواع مرگ و مردن از دید تعبیرگران معروف فال حافظ امروز جمعه 21 اردیبهشت با تفسیر { پیشگویی دقیق } چجوری فال حافظ و فال روزانه بگیرم که جوابش درست باشه؟ تعبیر خواب طلا برای زن و مرد و تعابیر مختلف از معبران معروف تعبیر خواب ساخت خانه؛ معنی دیدن خواب ساخت خانه کوچک بزرگ و … تعبیر خواب نظافت؛ انواع معنی و تعبیر تمیز کردن خانه تعبیر خواب استفراغ کردن؛ معنای بالا آوردن در خواب از معبران مختلف تعبیر خواب خون؛ انواع تعبیر خواب خون از دید معبران تعبیر خواب دریاچه؛ تعابیر خواب دریاچه، دریاچه زلال و کثیف از دید معبران