متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

جملات زیبا و متن عاشقانه با فونت زیبای انگلیسی

متن های زیبای عاشقانه با فونت انگلیسی زیبا با جملات احساسی ترجمه شده را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

𝓨𝓸𝓾’𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓮 𝓚𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓯 𝓜𝔂 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽,𝓐𝓷𝓭
𝓝𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓸𝓵𝓾𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓒𝓪𝓷 𝓡𝓮𝓶𝓸𝓿𝓮 𝓨𝓸𝓾
شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♥️

***

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

***

𝓨𝓸𝓾 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮𝓭 𝓪𝓷𝓭
𝓲 𝓯𝓮𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮 ◌◌
❲تُᰔ❳ خندیدے و من عاشق شدم◌◌

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

 ***

⃟♥️••𝑰 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝒀𝑶𝑼
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓮𝔁𝓹𝓮𝓻𝓲𝓮𝓷𝓬𝓮𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵
𝓛𝓲𝓴𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾
بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ…

***

جملات عاشقانه با فونت زیبا

𝐻𝓊𝑔 𝓂𝑒 𝑀𝓎 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓈𝓅𝒾𝓇𝒾𝓉 . . .♥️
بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

***

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

•yₒᵤ ₐᵣₑ ₘy ₕₑₐᵣₜ ₐₙd ₛₒᵤₗ
تو قلب و روح منی

***

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

***

⃟♥️•• 𝗦𝗛𝗘 𝗜𝗦 𝗡𝗢𝗧
ᴀ sɪɴɢᴇʀ ʙᴜᴛ ɪ ʟᴏᴠᴇ ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ
خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

***

𝓲 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓵𝓸𝓿𝓮
𝓽𝓱𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮..••
◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم•

***

متن و جملات انگلیسی با فونت های زیبا

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

🅲🅐🅽’🆃 🆈🅞🆄 🅻🅸🆅🅴
ꔷWιтнOυT yOυ
بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌کَرد∘♥️

***

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

***

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

***

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS
با “تــو” بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♥️

***

𝒴ℴ𝓊 𝒶𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ ℯ𝓃𝒹 𝒪𝒻 𝒶𝓁𝓁 𝒸𝒪𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝒪𝓃
“تُــــو‌♥️خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی

***

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

***

𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘’𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾..
﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♥️

***

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮’𝓼 𝓝𝓸𝓫𝓸𝓭𝔂 𝓘𝓷 𝓜𝔂 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽
𝓔𝔁𝓬𝓮𝓹𝓽 𝓨𝓸𝓾•♥️
نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•

***

متن انگلیسی خاص با فونت زیبا

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

***

●❥ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ

***

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

***

متن عاشقانه با فونت زیبا انگلیسی و جملات خاص دلبری احساسی با ترجمه

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊♥️
دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♥️

***

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

***

𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓝𝓸𝓽 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓸𝓷𝓮
𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓕𝓸𝓻 𝓜𝓮••
اون بَرای هَرکسی نیست
فَقط بَرای “مَنه♥️”♥️

***

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

***

‹𝒴ℴ𝓊’𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ ℳℴ𝓈𝓉 𝓅ℴ𝓅𝓊𝓁𝒶𝓇 ℳ𝒶𝓃
ℐ𝓃 𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 ..♥️›
در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین “مَـــردی”

***

🅘 🅛🅘🅥🅔 🅕🅞🅡 🅨🅞🅤 ❥••
برايِ طُ زندِگي میکنَم ..♥️

***

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

***

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮’𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•
تو كل ▴دُنــــيا▴ هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از ▴تـــــوُ▴ بخوامش•♥️•

مطالب مشابه را ببینید!

جملات دوست داشتن + متن های عاشقانه ناب و جدید دوست داشتن تبریک عید نوروز به نامزد و دوست با متن های عاشقانه و جملات احساسی زیبا متن رمانتیک احساسی + بهترین متن عاشقانه زیبا و دونفره برای عشقم اشعار رسول یونان + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه رسول یونان متن درباره اولین برف زمستانی + جملات احساسی و عاشقانه در مورد بارش برف زیبا متن در مورد زمستان؛ متن و اس ام اس عاشقانه برف و باران زمستانی جملات عاشقانه روز برفی (متن احساسی روزهای سرد زمستانی با اشعار زیبا) اشعار غلامرضا طریقی + مجموعه غزلیات و رباعیات عاشقانه اشعار سهیل محمودی + مجموعه شعر کوتاه و بلند و عاشقانه سهیل محمودی شعر عاشقانه دلبرانه با گلچین اشعار کوتاه و بلند احساسی رمانتیک برای عشق