متن در مورد چاپلوسی و تملق + جملات و سخن بزرگان در مورد فرد چاپلوس

متن و جملات زیبا و با معنی در مورد فرد چاپلوس، افراد متملق، چاپلوسی و تملق را قرار داده ایم. این جملات سخن بزرگان در مورد چاپلوسی است که حاصل یک عمر تجربه آنها در برخورد با این افراد است.

متن و جملات در مورد چاپلوسی و تملق گویی

چرب زبانان اغلب نیتی ناپاک در قلب می پرورانند.

ولتر

***

چاپلوسی خوراک ابلهان است.

ویلیام شکسپیر

***

برای کسی که در تصور زندگی می‌کند، راستی، بدبو است. آن که تشنه‌ی چاپلوسی‌ است، حیرت می‌آشامد و راستی، قی می کند [=برمی گرداند].

ویکتور هوگو

***

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

ولتر

***

متن در مورد چاپلوسی و تملق

متن برای افراد چاپلوس

انسان ممکن است در برابر یک فضیلت، چاپلوس و متملق باشد.

فریدریش نیچه

***

اگر مهربان باشید ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند، با وجود این مهربان باشید.

مادر ترزا

***

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند، همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند.

مارک توین

***

متن در مورد چاپلوسی و تملق

جملات و سخنان بزرگان رای تملق و چاپلوسی

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جرج واشنگتن

***

من از هیچ مکتبی پیروی نمی کنم، از هیچ استادی چاپلوسی نمی کنم… دیوانه ای هستم که قایقم را خود هدایت می کنم.

یوهان ولفگانگ فون گوته

***

متن در مورد چاپلوسی و تملق

کسی که می تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است.

ناپلئون بناپارت

این مطالب را هم ببینید