متن انگلیسی زیبا در مورد دوست + گلچین جملات با ترجمه فارسی برای رفیق

در این بخش مجموعه ای متن های انگلیسی زیبا در مورد دوست و رفیق را به نقل از نویسندگان، شاعران، مشاهیر، فلاسفه و افراد معروف قرار داده ایم که به همراه ترجمه فارسی هستند.
دوستی مفهوم والایی دارد که واقعا نمی توان ارزش آن را توصیف کرد. وقتی که با دوستان و رفیقان واقعی هستید، بهترین لحظات زندگی خود را تجربه می کنید. یک دوست خوب می تواند باعث شود که شما به شور و شادی برسید و حس خوبی داشته باشید. به همین جهت در این بخش تعدادی جملات کوتاه و متن های انگلیسی در مورد رفیق و دوست را قرار داده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرند.

جملات و متن کوتاه انگلیسی درباره دوست

If you live to be 100, I hope I live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you.
اگر تو صد سال زندگی می‌کنی، امیدوارم من صد منهای یک روز زنده باشم؛ بنابراین من هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم.

وینی د پو، شخصیت داستان‌های کودکان

***

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..

بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

***

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one
دوستی در آن لحظه متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: عجب! تو هم همینطور؟ فکر کردم من تنها هستم که اینطور فکر می‌کنم.

سی. اس. لویس،  نویسنده مشهور ایرلندی و خالق سرگذشت نارنیا

***

Friendship is not about finding similarities; it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because i accept you and respect you the way you are

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

***

True friends are like morning, you can’t have them whole day …, But can be sure they’ll be there when you wake up Today, Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

***

True friendship comes when the silence between two people is comfortable
دوستی واقعی هنگامی به وجود می‌آید که سکوت بین دو نفر راحت باشد.

دیوید تایسون، بوکسور معروف آمریکایی

***

‏A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

***

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart.
خاطره دوستان قدیمی بخیر! مانند پرتو‌های تابش خورشید در حال طلوع، با آرامش و در غم و اندوه بر قلب می‌افتد.

  واشنگتن ایروینگ، نویسنده آمریکا

***

The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain

کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

متن انگلیسی زیبا در مورد دوست

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

***

There’s not a word yet for old friends who’ve just met.
هنوز کلمه‌ای برای دوستان قدیمی که تازه همدیگر را ملاقات کرده‌اند، وجود ندارد.

جیم هنسن، کارگردان، تهیه‌کننده و عروسک‌گردان آمریکایی برندهٔ جایزه امی

***

A single rose can be my garden… a single friend, my world.
یک گل رز تنها می‌تواند باغ من باشد … یک دوست، جهان من.

لئو بوسکالیا، نویسنده و سخنران آمریکایی – ایتالیایی

***

Stars has 5 ends  Square has 4 ends  Trinagle has 3 ends  Line has 2 ends  but Circle of our friendship has no end

ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

***

You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.
شما می‌توانید در طی دو ماه با علاقمند شدن به افراد دیگر، دوستانی بیشتری پیدا کنید؛ در مقایسه با زمانی که طی دو سال که تلاش کنید تا افراد دیگر به شما علاقمن
شوند!

دیل کارنگی، نویسنده و سخنران آمریکایی

***

.Good FRIENDS CaRE for each Other..  CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…  and TRUE Friends STaY forever

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

***

متن انگلیسی زیبا در مورد دوست

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
یک دوست کسی است که گذشته شما را درک می‌کند، به آینده شما اطمینان دارد و شما را فقط به همان شکلی که هستید، می‌پذیرد.

نویسنده ناشناس

***

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

***

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live ’em. How much love inside a friend? Depends how much you give ’em.
صفحه یک نمایشگر قدیمی چقدر می‌لرزد؟ بستگی دارد آن را چقدر بالا بسته باشید. چند برش در یک نان وجود دارد؟ بستگی دارد که چقدر نازک آن را برش دهید. چقدر  روز خوبی هست؟ بستگی دارد که چقدر خوب زندگی می‌کنید. چقدر عشق درون یک دوست وجود دارد؟ بستگی دارد که چه مقدار به شما ارزانی بدارد.

شل سیلورستاین، شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست آمریکایی

***

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.
من به دوستی احتیاج ندارم که وقتی تغییر می‌کنم تغییر کند و وقتی سرم را تکان می‌دهم او نیز سرش را تکان بدهد. سایه من این کار را خیلی بهتر انجام می‌دهد.

پلوتارک، تاریخ‌نویس یونان باستان

***

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.

***

In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.
در زندگی همه، در برخی از زمان‌ها، آتش درونی ما از بین می‌رود. سپس توسط برخورد با انسان دیگری دوباره شعله‌ور می‌شود. همه ما باید از آن دسته از افرادی که روح و روان درونی ما را شعله ور می‌کنند، تشکر کنیم.

آلبرت شوایتزر، پزشک، فیلسوف، عالم الهیات پروتستانیسم و موسیقی‌دان آلمانی

***

 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends

‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

***

The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?
آزمون واقعی دوستی این است که آیا شما به معنای واقعی کلمه می‌توانید کاری را به همراه شخص دیگر انجام دهید؟ آیا می‌توانید از آن لحظه‌های زندگی کاملاً ساده لذت ببرید؟

یوجین کندی، نویسنده و روانشناس آمریکایی

***

سخنان زیبای انگلیسی در مورد دوست

We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.

‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.

***

متن انگلیسی زیبا در مورد دوست

A loyal friend laughs at your jokes when they’re not so good, and sympathizes with your problems when they’re not so bad.
یک دوست وفادار وقتی که شوخی‌های شما چندان خوب نیستند، به آن‌ها می‌خندند و وقتی آن‌ها خیلی بد نیستند با مشکلات شما ابراز همدردی می‌کنند.

آرنولد گلاسکو، سخنران معروف آمریکایی

***

 I have perceived that to be with those I like is enough

باور رسیده ام که همین بس ‎که با آنان که دوستشان دارم زندگی کنم.

***

Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

***

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
این فقدان عشق نیست، بلکه فقدان دوستی است که ازدواج‌های ناخوشایند را می‌سازد.

ناشناس

***

.If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you

اگر می خوای صد سال زندگی کنی من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

***

.A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه ‎و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.

***

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don”t say

‎هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه. ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن. ‎اما بهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.

مطالب مشابه را ببینید!

تبریک تولد رفیق مردادی [ متن احساسی تولدت مبارک دوست مرداد ماهی ] متن شب بخیر رفیق و دوست صمیمی ( جملات شب بخیر دوستانه برای رفقا) تبریک تولد دوست تیر ماهی؛ متن و جملات رفیق متواد ماه تیر متن خفن در مورد رفیق (60 جمله لوتی برای رفیق صمیمی و دوستان) متن تبریک روز دختر به دوست صمیمی و رفیق + عکس نوشته روز دختر مبارک صبح بخیر رفیق + جملات زیبا و متن های خاص صبحت رفیق برای دوست جوک رفیق و دوستانه باحال خنده‌ دار (100 متن کوتاه خنده دار برای دوست) تبریک روز معلم به دوست عزیز و صمیمی (جملات و متن روز معلم برای رفیق) جملات شب بخیر گفتن به دوستان و عزیزان + متن های صمیمانه شب بخیر به رفیق متن درباره رفیق چند ساله ( 50 جمله برای دوستان ارزشمند و رفاقت قدیمی )