شعر نو درباره مهربانی؛ گزیده قشنگ ترین اشعار احساسی محبت و مهربانی

در این بخش روزانه مجموعه شعر نو درباره مهربانی و محبت کردن را از شاعران جوان گردآوری کرده ایم. در ادامه قشنگ ترین اشعار احساسی درباره محبت و مهربانی را با هم بخوانیم.

مجموعه شعر نو درباره مهربانی

شعر نو درباره مهربانی؛ گزیده قشنگ ترین اشعار احساسی محبت و مهربانی

سازهای مهربانی مرده اند
مردمان شهر همه افسرده اند
مهربانی بر همه یک آرزوست
دلهایشان در چنین جستجوست
اما شیطان در شهر حاکم است
بازگشتی به خویشتن الزم است
خویشتن را در دیگران تقسیم کنیم
آرزوهایمان را تنظیم کنیم
مهربانی من ٬ از آن تو
آرزویم شادی تو
مهربانی تو ٬ از آن من
آرزویت شادی من
گر یکی در شهر اندوهگین شود
زندگی بر دیگران سنگین شود
موجی از مهربانی می رسد
دنیای شادمانی می رسد
غم را میبرند همراه خود
غم نابود نمیگردد خود به خود
شادی در جمع می آید پدید
این نیست مطلبی جدید
ما راه را گم کرده ایم
عاشقی را فراموش کرده ایم
در دلهایمان غم النه کرد
کل شهر را افسرده کرد
شاعر
…….. مهدی فالح ..

. مهربانی مرده است “
حلوای شب جمعه می دهند
بر سر مزارش
فاتحه بخوانید
برای شادی روحش ، آمرزشش
” آری دیگر آدم مرده است “
در خواب ، دیده بودم
رویای خوبی بود
مهربانی زنده بود
اما ، دیگر نیست
آری دیگر آدم مرده است
شاید هم
زبانم الل
العیاذ باهلل ” ، خدا مرده است “
زبانم را گاز گرفتم ، هذیان میگفتم
مگر می شود ، خدا هم بمیرد
!… هرگز ! هرگز
…. اما
دلش می سوزد
آخر مهربانی مرده است
بگذارید مردم
خدا را ، خدایی کند
بسوزد دلش ، به حال من و تو
مهربانی کند
آری دیگر مهربانی مرده است
…. آدم نیز
خدا را قسم مردم
” نگذارید خدا هم بمیرد “

مهربانی را دیدم
میان قطرات باران
که رودخانه آن را
سوی دریا می برد
مهربانی را دیدم
درنورخورشید
که غروب
آن را
پشت کوه ها می برد
اکنون که نیستی مادر
باتماشای هرغروب
در پس دریاها
می نگرم
اوج مهربانی را
ومی اندیشم که آن را
چگونه باخود
سوی آسمان ها بردی

مطلب مشابه: اشعار مهربانی کردن؛ مجموعه شعر مهربانی و محبت کوتاه و بلند

شعر نو درباره مهربانی

مهربانی را صدا کن
.پشت دیوار است
در همین نزدیکی، این جا، در حقیقت در کنار توست
پشت دیوار ستبر کبر
یا حصار سنگی خودخواهی و خودبینی انسان
.کرده خود را از نظر مستور
،مهربانی را صدا کن
پشت در، مانده است
او فروتن، دوستدار تو
.خالی از هر کینه و بیزار از هر آدم مغرور
کینه را این دم رها کن
قفِل در بشکن
تا قدم در خانه ی جانت نهد با جامه ای رنگین
تا نهد پا در سرای تو
.و شوی از دیدن آن نازنین مسرور
روزنی بگشای جانا از حضور دل
تا که آن زیبای زیبایان
تا که آن پاک عزیز زندگی پرور
آید اندر خلوت تو
.مهربان آرام
تا که زان روزن
آید او با شادمانی در سرای تو
.و شوی از دیدن او شاد و شیرین کام


،مهربانی را صدا کن
کینه را بفکن
دشمنی را دور ریز و قهر را از سینه بیرون ریز
تا شود جانت
سرای پر صفای نور
دل شود لبریز از شوق و وفا و شور
خانِۀ تاریک تو با نور سرشارش شود روشن
دل به رقص آید درون سینه زین مهمان
خارزار سینه در یک دم
.شود گلشن

اشعار نو مهربانی کردن

دیوار مهربانی ما
! خالی است
انگار
! به نقطهء سربسر رسیده ایم
… شاید
مهربانی را هم
به این دیوار
! آویزان کرده ایم
، دیوار مهربانی
نتیجهء نامهربانی من و توست
سفرهء مهربانی را
… یادش بخیر
نگرانم
روزی
: یکی بنویسد
” سطل آشغال مهربانی “

و بعد …!؟

نعمت هللا احسانی بنافت

مطلب مشابه: متن زیبا درباره محبت و مهربانی با جملات دلنشین ادبی

خدای مهربانی نیستی تو
گهی هستی, زمانی نیستی تو
بهر سمتی که رفتم راه بستی
خدایی؟ مهربانی؟؟کیستی تو؟؟
تو را با هرچه خوبی مینویسند
یقین گهگاه ما را میفریبند
اگر گویم چها با من تو کردی
به تسبیحم زمین و آسمانها مینشینند
خدا ! با درد من کاری نداری
!!غم گلپونه ها داری؟ نداری
همه عشقم, تو هجران میپسندی
چرا امید سامانی نداری ؟؟
من اما غیر تو راهی ندارم
به جز آغوشت آرامی ندارم
گروهی را غمی در سینه دادی
به چند و چون آن کاری ندارم
خدای آسمانیها بمان تو
گهی پیدا, گهی پنهان بمان تو
من اینجا رو به سمتت مینشینم
خدا! تنهای جاویدان بمان تو
نسیم مست ناپیدا تویی تو
! خدایی ! مهربانی ! عاشقی تو
همه خوبی و زیبا , با من اما
! خدای مهربانی نیستی تو

ساحل مهربانی ها کجاست
بی قراری دلم از کجاست
همه گویند مهربانی عالی است
سرزمین عشق جایش خالی است
عاشقیم در اصل خود بر همدگر
فرق ندارد دوست است یا رهگذر
هر کسی در هر کجا باشد ، سزاست
مهربانی به او بس پر بهاست
مهربانی را گر بگیری از زمین
سرنوشت ماه است در کمین
همه جا سنگی و بی روح می شود
خالی از هر رنگ و بو می شود
روح عالم به مهربانی زنده است
کل عالم به خدا پاینده است
مهربانی دستور خالق است
این نشان یک آدم بالغ است
مهربانی منشاء بالندگی است
بهترین راهکار سازندگیست
هم در این دنیا کارت سهل تر است
هم در آن دنیا بهشت منتظر است
کل مهربانان در بهشت،گرد آمدند
از برای این نعمت به شکر آمدند
خداوند فرماید در آن زمان
این بود اصل و ذات فرمان
هر چه پیامبر فرستادم زمین
بهره مهربانی بود ، همین
شاعر

مطلب مشابه: متن در مورد مهربانی + جملات و عکس نوشته های زیبا با موضوع مهربانی و محبت

مهربانی ساده است
ساده تر از یک خیال
مهربانی با صفاست
با صفا تر ازرفیق
مهربانی زنده است
زنده تر از آب رود
مهربانی جانفزاست
جانفزاتر از نسیم
مهربان باش ای عزیز
تا صفا ، بخشد امید
همچو برگ سبز بید
همچو نخل بارور
همچو خورشید پگاه
بر نسیم صبح گاه
زندگی بخشی به جمع
جمع یاران شفیق
عطر بخشی بر جماد
تازگی بخشی به سرو
رنگ باشی بر نبات
رنگ سر سبزی و شاد

سهیلی

شعر نو درباره مهربانی

بر لبان قرص ماه خنده ای از مهربانی
گیسوان شب سیاه، می درخشد از مهربانی
مثل موج مواج آب، آبی است مهربانی
مثل شوق رسیدن، پر از شادی است مهربانی
وفاداری دو چندان می شود از مهربانی
چه آسان می شود عشق ورزیدن در مهربانی
چه زیبا خنده بر لب می نشاند مهربانی
جهان پر شور و غوغا می شود از مهربانی
کلید سعادت هست در دست مهربانی
در این دنیای فانی می ماند فقط مهربانی

چمدان مهربانی
برایم چمدانم را
پراز صداقت کن
، می خواهم بجای لباسهایم
مهربانی ببرم
پشت سرم
کاسه آب نریزید
، امروز ماهیها
تشنه آب پاکند
میخواهم درسفر م
مهربانی ،را بنویسیم
شاید درسفر
،چمدانم سنگین شد
از مهربانی
واگر جایی خالی
ازچمدان پیداست
کتاب انسان باش را
جای بده
! تادر هرایستگاهی که فراموش کردم ، مسافرم
آن را دوبار تکرار کنم
! راستی
یادت نرود تیغ اصالح صورت
زشتم را
!درچمدان بگذاری
میخواهم وقتی برچسب نامهربانی بصورتم خورد
با تیغ مهربانی
! صورتم را دوباره اصالح کنم
، در راه سفر
دل خود را خواهم شست
روی بند سفر پهن خواهم کرد
اگر درسفرم کسی از جنس محبت
با من حرف نزد
. از چمدان پر از مهربانی
واژه های محبت را به او خواهم داد
تا سفر م خالی از بازگشت نباشد
(نجم)

مطلب مشابه: شعر مهربانی و مهرورزی با اشعاری از شاعران معروف با موضوع محبت

حرفها میان گالیه های دور، از دورها می گویند
از دور با تو بودنها
الیه های کبود نگاه، سراسر نظربازی دیروز
پشت یک نجابت اصیل کودکی
پاک و ماندنی
شور عشق همیشه خنده های بی بهانه تو بود
و گرمی امید، حس ناب دستهایت
بعد از عشق… تنها بخاطر مهربانی
و زنگ زندگی پر از کوک دردها
در شبانه ها
که هر ستاره ات
.چراغ چادرشب آسمان است
،ملهم آسمانی
ستاره سعادت شبانه های من
بعد از عشق… تنها بخاطر مهربانی
.بیا عروس شو میان خواب زندگی

مهربانی ، سرنوشتِ عشق هاست
سرگذ شــِت نوربــــارانِ خــداست
مهربانی ، همچو یک افسانه است
فصــل تابستـانِ یک همســـایـه است
مهربانی حرفِ زیبایِ خــــداست
سرپناهِ عشق هـــــایِ بی صــداسـت
مهربانی ، کفـــش های تا به تاست
پایِ کودک هایِ مشتاقِ خــدا سـت
مهربانــی یـک غروبِ آشناســت
یک طلوع ارغوانی ، باصــفـا ســت
مهربانی، تعارفِ قلبِ شماست
دیس زیبایش ، زِ هــر کینه جـداسـت
دستهایِ مهربانـش ، آشـــنـاسـت
دشمنِ دیرینــه ی جنـگ و جـفاسـت
آرمانش، زخمــهایِ نارواسـت
فرصتی بـــــهـــرِ شفایِ زخمهاست
وقت اثباتش ، همین امروِز ماست
فرصتی کم، بهره اش ، هرروزِ ماست
وقت دیـداِر خــــدایِ قلب هاست
مهربانـی ، شادیِ اجـــــدادِ مــا ست
شعرازسعیده خواجه وند تقدیم به سایت خیریه مهربانی

مطلب مشابه: شعر در مورد محبت و مهربانی زیادتر از حد و جملات سنگین با معنی

شعر نگاهم را
برای تو می سرایم
برای تویی که
به من وزن میدهی
!همردیف مهربانی من
بهترین قافیه ی غزلم را
در آبشار نگاه تو
شستشو داده ام
حجم خلوتم
از بوی با تو بودن لبریز است
دستان دریغ نشده ات
در قاب مهربانی
شکوفه میدهند
و جوانه های امیدم
در گردن آویز آرزوها
با تو طالیی می شود
ای همردیف آوازهای درونی ام
تا قافیه ی مهربانی
!وزنم با

خوب است
حال همه ی خوبی ها
هنوز خوبند
هنوز می خندد
هنوز راه می رود
هنوز آواز می خواند
هنوز هم وقتی صدایش می کنند
پر می گیرد
هر اشک که پاک میکند
به سینه اش می آویزد
هر قلب شکسته ای را می بیند
به آغوش می کشد
مهربانی خوب است
مهربانی،مهربان است
با این که روی مهربانی راه می روند
مهربانی عاشق می شود
مهربانی می شکند
هزار تکه میشود
هر هزار تکه مهربانند
هر هزار تکه خوبند
هر هزار تکه می خندد
مهربانی یخ می زند
در سرمای زمستان
در مسیر خانه ی غم ها
مهربانی را به دوش می کشند
کسی برایش اشک نمی ریزد
حتی او را نمی شناسند
و نام کوچه ای
به نام کوچه ی مهربانی
.تغییر خواهد کری

مطلب مشابه: متن و جملات مهربانی + عکس نوشته مهربان بودن و محبت کردن

شعر نو درباره مهربانی

در شهر ما
آدم ها یاد گرفته اند
که
مهربانی را
در گلدان های کوچک بکارند
و
هر شب
با کمک صدا
یا سیما
راهنمایی شوند
که چگونه از چاه عاطفه آب بکشند
و
مهربانی را
آبیاری کنند
اما انگار یک جای کار غلط است
زیرا مهربانی که سبز نمی شود، هیچ
… چاه عاطفه هم می خشکد

ای چشم مهربانی ، من تشنه نگاهم این چشم بی ستاره در پیش تو گواهم
مهتاب شب نشانی از گوشه نگاهت ای اقرب الوریدم ، در شام و صبحگاهم
دانم که تو همانی ، دانی که من همینم ای درکرم یگانه ، ای بهترین پناهم
هر دم روان به کویی، پر می کشم به سویی سرگشته و پریشان ، گمگشته خضر راهم
بازم نسیم رحمت بر ما وزید و مهرت بار دگر کرم کن ، افزونتر از گناهم
من با سروش قدرت مبهوت مهربانی بر سفره می نوازی، با آنکه روسیاهم
نقشی نشسته بر دل از عکس ماه چشمت
ای ماه مهربانی من غرق اشک و آهم
کاهی شود چو کوهی گر تو نظر نمایی بنما نظر که بی تو پیوسته همچو کاهم
باز آمدم دوباره بار گنه فزونتر
لب می گزم بسی بر این عمر پر تباهم
ما را اگر نباشد نزد تو آبرویی
چنگ توسلم شد موالی سر به چاهم

گرمرودی

مطلب مشابه: سخن بزرگان در مورد مهربانی + عکس نوشته و جملات زیبا در مورد محبت کردن

. من بیاموزم همش
… قصه های دفترش
… سوی پرواز و خیال
… در کنار بسترش
… یا که در آینه ی صبح
… بی قرار همسرش
… مهربانی های من
… مهربانی شما
… سوی این قصه بیا
تا شما تا به کجا ؟
… مهربانی شما شده رویای وفا
… باز هم می نگرم
… به شما وهمه کس
… تا به فردا تا نفس
… سوی رویای هوس
… بی صدا وبی نفس
… پی دنیای خودم
… پی رویای شما
… پی دنیای من و پی فردای شما

ین پیام مهربانی ست دوستان
آفتاب روشنایی ست دوستان
دوستاِن رفته و بیدار و خوب
مهربان بودند و بهرم یار خوب
مهربانی را تو سوغات آوری
گر به من در این زمان یاری دهی
مهر را از مهر پاکت کنده کن
مهربانی را ز مهر آکنده کن
دوستی را با رفیقی هم نوا
می کنی از مهربانی هم بها
ارمغانی کو ز گیتی بهتر است
مهربانی ها ز تلخی خوشتر است
این یاران خوب
ِع
در میان جم
از بر من باشدم صد باره خوب
مهربان و خوش زبان و خوش سخن
می ستاند خشم را از انجمن
دوستان باهم چون از مهر آمدیم
مهربانی های خود در هم شدیم
مهربان بودیم و یادش یاد باد
مهربانی هم چو عشق بنیاد باد
92-8-26(رستگار

ای سراپا مهربانی
ای امید زندگانی
ای تو رویای نهانی
ای توامید صبح فردا
غنچه لبخند دنیا
با من از راز نهان گو
قصه دلدادگان گو
از زبان کوهساران،با نگاه نازداران
قصه سودای دل،گو
چون بیاید صبح فردا
از دل شیدای ماه، گو
….
،ترسم آخر با دلم بیگانه گردی
در دلم آیی ولی مستانه گردی
اشک شوق آری ،ولی
شیدای ساغر وپیمانه گردی
ای شکوه اشک باران
ای طلوع صبح یاران
در بهار زندگانی ،با امید جاودانی
جرعه ای با من بمان،دریای من باش
چون بهاران آیدم،باران من باش
……
ای سراپا مهربانی
ای تو رویای نهانی
با طلوع صبح فردا
عشق بی همتای من باش
ای سراپا مهربانی،ای امید زندگانی
نظافتیان

مطلب مشابه: جملات زیبا در مورد مهربانی و انسان بودن + سخنان زیبا در مورد انسانیت و مهربان بودن

ساحلی است سمت دریای دوستی
آکنده از ماسه های مهربانی
خورشید الفت با گرمای دلپذیری
می بخشد گرما بر جانهایی که آمده اند به میهمانی
گشته اند بی حرکت قایق های مهرورزی
به لنگر محبت در ساحل مهربانی
دست به دست هم داده اند صدف ها
در غروب دل انگیز با پیراهنهای ماسه ای
مرغهای دریایی خوشحالی، غوغا به پا کرده اند
می خندانند لبها را، از این همه نان و نعمت مهربان

ژیلا شجاعی

.مهربانی زیباست
مثل لبخند شقایق در باغ
…نغمه ی بلبل زرد،روی تک شاخه ی بید
…مثل هر بوسه ی تک ماهی قرمز به لب آب، در دل تنگ بلور ، وسط سفره ی هفت سین شب تحویل سال
…مهربانی
….لبخند
…بوسه ای از لب گلهای شقایق ، همه را قدر بدانیم همه عمر
…و نچینیم شقایق از باغ… نبریم شاخه ی بید از سر راه
…مهربانی زیباست
من شنیدم از باد ، که دگر هیچکسی مهر و وفا نشناسد
…به جز آن سایه ی بید ، که در آن لحظه ی سخت ، جان چناهی میداد
…و در آن آتش خورشید مرا در دل خود راهی داد
…را قدر بدانم همه عمر (سایه)
و به انگشت نخی خواهم بست
…تا فراموش نگردد فردا ، مهربانی دل )سایه( ی بید
…زندگی بس کوتاست
…زندگی، مثل لبخند شقایق کوتاست
…چشم خود باز کنید
…زندگی یک رویاست
…زندگی ، خواب خوش لحظه ی توست
…امشبم بودم
…به گمانم که دگر بار، صبح فردا نشوم من بیدار
:صبح فردا که دگر بار نشدم من بیدار ، روی قبرم بنویسید
…تا که بودم ، هیچکسی قلب مرا طالب دیدار نبود
…زود رفتم ، مرا هیچکسی مهلت دیدار نبود
…و در این شهر غریب ، هیچکسی زاهد و دیندار نبود
…مهربانی دل )سایه( و من در دل این کوچه و پس کوچه ی شهر، هیچکسی مرد خریدار نبود
…چشم خود بازکنید
…عمر ما بس کوتاست
…زندگی ،خواب خوش لحظه ی توست
…مهربانی
….لبخند
…بوسه ای از لب گلهای شقایق…همه را قدر بدانیم همه عمر
….را قدر بدانم همه عمر (سایه

مهربانی یعنی که کــــــــاری َصمیمانه ُکنی
چیِز باالتر زیک لبــــــــــــــخند عیدانه ُکنی
مهربانی یعنی که ارزش دهـــی دیگر کسان
با که می دانی نباشد نفـــع شخصی در میان
مهربانی یعنی تو ِبنما محّبت بـــــــــس زیاد
فکر پاداشش نباش وُکن برون ازذهــن ویاد
مهربانی یعنی تو وقـــــتی شکستی یک دلی
بشکند در خلوتت صــــــدها برابر خود دلی
مهربانی یعنی که حــق دگــــر را پاس دار
یک خطا را با خطای اعظـــــمی پاسخ ندار
مهربانی یعنی چو باران ،که تامی داره ُرخ
ـرد یا ُگــِل سرخ
َـ
فرق نشناسد َعلف بهــره ب
مهربانی یعنی که آنچه نمـــــــــی دارم پسند
برخودم بر دیگران هم ،همان َرسم و َروند
مهربانی یعنی “او ” آرامــــــــگِر دلهای ما
گرزمان نا مهربان شدهست” او”ُغّصه چرا
راستی جغرافیای مهـــــــــــــربانی تا کجا
بی نهایت ، بی نهایت ، نیــــستی او مرز را

احدی

مطلب مشابه: دلنوشته ارزش انسان؛ جملات و متن های ادبی ناب و سنگین درباره انسانیت

مطالب مشابه را ببینید!

متن خاص در مورد قلب پاک و مهربان با جملات دلنشین مهربانی شعر در مورد مهربانی و انسانیت؛ قشنگ ترین اشعار انسان بودن و محبت کردن اشعار مهربانی کردن؛ مجموعه شعر مهربانی و محبت کوتاه و بلند متن زیبا درباره محبت و مهربانی با جملات دلنشین ادبی متن در مورد مهربانی + جملات و عکس نوشته های زیبا با موضوع مهربانی و محبت شعر مهربانی و مهرورزی با اشعاری از شاعران معروف با موضوع محبت شعر در مورد محبت و مهربانی زیادتر از حد و جملات سنگین با معنی متن مهربانی مادر و جملات زیبای عاشقانه در وصف محبت و خوبی های مادر متن و جملات مهربانی + عکس نوشته مهربان بودن و محبت کردن سخن بزرگان در مورد مهربانی + عکس نوشته و جملات زیبا در مورد محبت کردن