شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون

زیباترین شعر فلک و چرخ روزگار

در این بخش مجموعه شعر فلک، چرخ روزگار و چرخ گردون را با برگزیده اشعار کوتاه ارائه کرده ایم.

فِلَک م دِ دَست خیلی شِکارم
هَمَش آه و گِریوَ بیهَ کارم
فِلک اِ نارِفیق دَ مِنِه وِل کو
بِرشتمَ،سُوختِمَ دِ دیری یارم

شاعر سعید مریدی
فلک را سقف بگشاییم و طرحی نو در اندازیم؛
زمین و آسمان چسبید بـر هـم کیمیایت کـو؟!!
؛اگر غم لشگر انگیزد من و ساقی به هم سازیم؛
دمار از روزگار ِ مـا در آمـد ادعـایت کـو؟!
یکی از عقل می لافد یکی طامات مـی بـافـد
قبایل زیر ِ چتر ِ بی وفای شد خـدایت کو؟!
؛سخندانی و خوشخوانـی نمـی ورزند در اینجا؛
صفای ِ سفره های ِ سبز ِ حول حالنایت کو؟!!
دعایی کرده ای حافظ و مردم گفته اند آمین
نشانی/حجتـی/ رمز و رموز ِ این دعـایت کو؟!

*
سر می زده گشته خوابها افتاده
باد آمده و حبابها افتـاده
این رود اگر چه می رود آهسته
آبی ست کز آسیابهـا افتاده

*

خوشبخت من ام که آب و تابم بودی
فردای ِ بلند ِ آفتابم بــودی
می آمدی و ستاره در دستانت
تعبیر پرنده های ِ خوابم بودی

*

صد دانه به طول وعرض خود می کارم
تصویــری از انتهای بی مقدارم
می آیم اگر به سینه استقبالت
ریگی به درون ِ کفشهایم دارم!!

*

موهای بلند ِ تو شب ِ آیینه هاست
صد بار بگویم از تو من باز بجاست
در قاب ِ سیاه ِ شیشه ای مخفی کن
چشمان ِ تو منحنی ِ زیبایی هاست

شاعر علی سعادتخانی

مطلب مشابه: متن در مورد روزگار نامرد + جملات سنگین در مورد بدی انسان های روزگار و زندگی تلخ

شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون
آتشی افتاده بر جانم که سوزد دامنم
کر کند گوش فلک شب ناله ای بشکستنم

شهر آرامش کجاست تا بیاسایم دمی
بیقراری میزند نیشی چو عقرب بر تنم

امشب ازداغ فراقت سربه صحرا می نهم
تا بیابان هم بفهمد وارث مجنون منم

شمع خاموشی بدم در گوشه مسکوت خود
امدی پروانه گشتی تا نمایی روشنم

بعد تو عزلت نشین شد دل ندارم همدمی
از همه دل کنده حتی سایه ام شد دشمنم

مشق عاشق کشتنی دارد خیالت با دلم
بی وفا شاید گمان داری ز سنگ و آهنم

فال من چاهست وزندان گشتنم درچاه غم
تا چه توفیری نماید یوسفم یا بیژنم

از زمان دارم گلایه از فلک رنجیده ام
زین قمار تلخ و از تکرار بز اوردنم

سر به رسوایی کشد یا دیده بینا می کند
تا چه باشد سهم چشمان تو از پیراهنم

عابدا کمتر شکایت کن از این دنیای دون
بیستون میداند عاشق کشتنی دارد صنمشعر چرخ فلک و روزگار

یوسفِ گُم گشته بازآید به کنعان، غم مَخُور

کلبهٔ احزان شَوَد روزی گلستان، غم مخور

ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن

وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

گر بهارِ عمر باشد باز بر تختِ چمن

چتر گل در سر کَشی، ای مرغِ خوشخوان غم مخور

دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت

دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

هان مَشو نومید چون واقِف نِه‌ای از سِرِّ غیب

باشد اندر پرده بازیهایِ پنهان غم مخور

ای دل اَر سیلِ فنا بنیادِ هستی بَر کَنَد

چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم

سرزنشها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور

حال ما در فِرقت جانان و اِبرامِ رقیب

جمله می‌داند خدایِ حالْ گردان غم مخور

حافظا در کُنجِ فقر و خلوتِ شبهایِ تار

تا بُوَد وِردَت دعا و درسِ قرآن غم مخور

حافظ

مطلب مشابه: متن بی وفایی و خیانت + پیامک و جملات سنگین بی وفایی روزگار، همسر و رفیق

شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون
یوسفِ گُم گشته بازآید به کنعان، غم مَخُور

کلبهٔ احزان شَوَد روزی گلستان، غم مخور

ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن

وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

گر بهارِ عمر باشد باز بر تختِ چمن

چتر گل در سر کَشی، ای مرغِ خوشخوان غم مخور

دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت

دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

هان مَشو نومید چون واقِف نِه‌ای از سِرِّ غیب

باشد اندر پرده بازیهایِ پنهان غم مخور

ای دل اَر سیلِ فنا بنیادِ هستی بَر کَنَد

چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم

سرزنشها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور

حال ما در فِرقت جانان و اِبرامِ رقیب

جمله می‌داند خدایِ حالْ گردان غم مخور

حافظا در کُنجِ فقر و خلوتِ شبهایِ تار

تا بُوَد وِردَت دعا و درسِ قرآن غم مخور

حافظ

اشعار چرخ گردون

ای فلک، ای آسمان
گلایه دارم از شما
هر که را هل داده اید بگرفته ام
تا توانم بود بالا برده ام
اینک اما من فتادم بر زمین
آسمان پس کو یار دستگیر.......

شاعر راضیه نوروزی

مطلب مشابه: متن خسته شدن از زندگی +جملات خسته از روزگار و نا امید شدن

شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون
سوز سرما را نمی فهمم......
شلاق باد طوفان را برگونه هایم نمی فهمم
سیل قطره های باران را بروی جسمم نمی بینم
تلاطم های تیره را برخود نمی یابم
احساس بیرون را دردرونم باز نمی یابم
گر تنم از خون گلگون شود هم
باز نمی فهمم و نمی یابم و نمی بینم
درد قلبم نای فکر و روحم را گرفته به چنگ
این غم و اندوه رخنه کرده به جانم سخت
نمی دانم چرا وچگونه دل شکستن شده سهل
کاش می دانستم گناه و خطایم چیست ای دل
چرخ فلک بازی میدهد کس را
فرجه گریختن نمی دهد هر کس را
بگذار دیگران هم تنفس کنند در این دنیا
دیگران هم هستند و تونیستی تنها
از خدا خواهم هرچه خوب دراین دنیا
برای تو برای او برای آن و هرکس در دنیا

شاعر سمیه هنرور
صد آه و افسوس ، از گردش این روزگار
صد آه و افسوس ، از غصه و غم
دلخوشی و خوشی اندک ، دردها چه بسیارند
به هر سو که نگاه میکنم
پر از گلهای پژمرده
غنچه های نشکفته پرپر
لالایی غمگین مادرانه
از لاله های نشکفته پرپر
ساز نی شکسته
ساز طبل های پاره
کر میکند ، گوش چرخ و فلک را
این سرسرا و دنیا
ای نازنین محل گذره
بدان ، خوب و بد گرفتارند همه
خط عشق و مهربانی و صفا
گم شده ، تو غبار جهل و نیرنگ و ریا
صد آه و افسوس از گردش چرخ و فلک
خوبی و عشق و صفا
همه شد فراموشی ما

شاعر سعید عباسی

مطلب مشابه: متن در مورد بی وفایی روزگار + جملات از تلخی روزگار و دلگیری دنیا

شعر فلک و چرخ روزگار و مجموعه اشعار درباره چرخ گردون
فلک دار الفنونی ساخت از من

که این مرد کنونی ساخت از من

شدم مرغ قفس خون شب و روز

که عشقت بی ستونی ساخت از من
«قفس خون»

شاعر حسین جلایری

مطلب مشابه: جملات تلخ روزگار + متن های تلخ فلسفی و گله کردن از روزگار

مطالب مشابه را ببینید!

جملات تبریک ازدواج به دوست و فامیل + عکس نوشته های تبریک ازدواج متن امام زمان + جملات زیبا در مورد ظهور امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) اشعار تبریک نیمه شعبان + مجموعه ویژه روز ولادت امام زمان (عج) متن نیمه شعبان و تبریک ولادت حضرت مهدی (ج) با اشعار و جملات زیبا متن تبریک تولد دختر عمو + جملات و دلنشین تبریک تولد متن تسلیت فوت خاله + جملات تسلیت و همدردی درگذشت خاله اشعار فروغی بسطامی + مجموعه شعر کوتاه و بلند عاشقانه فروغی بسطامی متن تبریک خانه دار شدن + جملات برای تبریک خرید منزل جدید اشعار لیلا کردبچه + مجموعه اشعار بلند و کوتاه عاشقانه لیلا کردبچه متن دلخوری و جملات کپشن دلخور شدن و ناراحتی از دیگران