عکس نوشته عاشقانه انگلیسی + جملات زیبای ادبی احساسی و عاشقانه فارسی انگلیسی

عکس نوشته و متن ادبی عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مطلب روزانه تعدادی عکس نوشته عاشقانه انگلیسی با جملات زیبای ادبی و احساسی عاشقانه با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم و امیدواریم این عکس و نوشته های مورد توجه شما قرار بگیرند.

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

تو کابوس های مرا با رویا جایگزین کردی، نگرانی های مرا با شادی و ترس های مرا با عشق.

You have replaced my nightmares with dreams, my worries with happiness, and my fears with love.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

عشق من برای تو یک سفر است؛ از همیشه شروع می شود و در هرگز پایان می یابد.

My love for you is a journey; Starting at forever, and ending at never.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

کلمات تو غذای من هستند، نفس تو شراب من است. تو همه چیز من هستی.

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

من هر روز تو را بیشتر از دیروز و کمتر از فردا دوست دارم.

For you see, each day I love you more Today more than yesterday and less than tomorrow.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

عشق یک عهد است؛ عشق یک یادگار است؛ وقتی داده شد دیگر فراموش نمی شود، هرگز ناپدید نمی شود.

Love is a promise; love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

قلب مرا قبول کن و من در آن قصری از عشق می سازم.

Accept my heart and I’ll build you a castle with love as its foundation.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

ممکن است برای دنیا یک نفر باشی، اما برای من یک دنیا هستی.

To the world, you may be one person, but to one person you are the world.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

عاشق تو بودن هرگز یک انتخاب نبود. یک ضرورت بود.

Loving you never was an option. It was a necessity.

***

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

هر بار که می بینمت، حس می کنم دوباره عاشقت شدم.

Every time I see you, I fall in love all over again.

این مطالب را هم ببینید