تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن

در این خواب تعبیر خواب نزدیکی و معنی دیدن داشتن رابطه جنسی در خواب را از دید معبران معروف ارائه کرده ایم.

خواب ها معمولاً به دلایل مختلفی می توانند ذهنتان را درگیر کنند. گفتنی است که هر خواب بدی تعبیر بد ندارد و همچنین هر خواب خوبی تعبیر خوب ندارد. اگر در خواب ببینید که با شخصی که با شما محرم می باشد رابطه جنسی برقرار نموده اید چه تعبیری دارد؟ برای این نوع خواب ها تعابیر مختلفی بیان شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

تعبیر خواب نزدیکی؛ معنی دیدن رابطه جنسی در خواب و تعابیر آن

تعبیرخواب رابطه جنسی و نزدیکی کردن

برای این نوع خواب تعابیر متفاوتی از معبران بزرگ در نظر گرفته شده است.

حضرت دانیال (ع)

رابطه جنسی و جماع در خواب به معنای حاجت روا شدن است مخصوصاً اگر ببیند که منی از وی خارج شد.

اگر شخصی خواب ببیند که در خواب نزدیکی می کرد از آن شخص خیری بدو رسد و یا حاجت روا شود.

اگر شخصی خواب دید که در خواب با او نزدیکی کردند، نشان آن است که خاندانش توانگر شوند.

اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب نزدیکی کردن یا جماع در خواب اگر مایعی از فرد خارج شده و به غسل بیانجامد تعبیری ندارد.

اگر در خواب ببیند با مرده جماع كرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر شخصی خواب ببیند که با مادر و یا خواهر خود که فوت شده اند نزدیکی داشته، تعبیرش آن است که از اموال مُرده چیزی به او رسد.

اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.

مطلب مشابه: تعبیر خواب جوان شدن و تعابیر مختلف رویای جوانی از افراد معروف

منوچهر مطیعی تهرانی

برقراری رابطه جنسی و یا جماع کردن در خواب در مراحل نخست می تواند به معنای خواب شیطانی باشد و خواب های شیطانی تعبیری ندارند. اگر که در خواب این رابطه به اهتلام منجر شد و غسل واجب شد یک نوع خواب شیطانی بوده و تعبیر نخواهد داشت.

برقراری رابطه جنسی و جماع در خواب به معنای تفریح و راحتی و آسودگی است. البته بسته به موقعیت و شرایطی دارد که شما در بیداری با آن روبرو هستید. مثلاً اگر شما غمگین باشید تعبیرخوابتان به معنای رهایی از غم می باشد.

اگر قرض دار باشید ادای دین خواهید کرد.

اگر برای مسافری که در دوردست هاست ناراحت و غمگین باشید از او خبری به شما خواهد رسد که باعث خوشحالیتان می گردد.

اگر با شخصی قهر باشید آشتی خواهید کرد.

معبران روانشناس

روانشناسان معبر بر این عقیده می باشند که تعبیرخواب دیدن رابطه جنسی با کسی که ممکن است همسرتان یا شخص مهم دیگری و یا کسی که از بودن با آن لذت می‌برید ممکن است در آینده تحقق یابد.

تعبیرخواب رابطه جنسی ممکن است به معنای این باشد که شما در شرایطی جدید قرار گرفته اید و پایان رابطه خود را خواهید پذیرفت.

اگر خواب ببینید که نزدیکی و رابطه جنسی تان را ناتمام رها کردید تعبیرش آن است که شما در بیداری از روابط جنسی خود نارضایتی داشته و یا نشان از عدم توانایی در بیان خود و ارتباط با شریک جنسیتان می باشد.

اچ میلر معتقد است: روابط زناشویى در خواب، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر شخصی خواب بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد.

اگر خواب دید که به حرم پادشاه شد و نزدیکی نمود، نشان آن است که بر دشمن ظفر یابد.

اگر خواب دید با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

گر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

اگر بیند با زن حائض نزدیکی نمود، دلیل که کارش بد شود و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.

مطلب مشابه: تعبیر خواب آتش | تعابیر و معانی دیدن آتش در خواب و معنی و مفهوم آن

محمد بن سیرین

اگر شخصی خواب بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر نزدیکی نمود، دلیل كه مردی مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در آن كار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد.

اگر خواب بیند با مادر یا خواهر یا كسی دیگر كه بر وی حرام است مجامعت كرد، دلیل كه هفت خویش از وی بریده شود.

اگر خواب ببیند که مجامعت نمود و آن شخص زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیكی بیند و باشد حج اسلام نماید.

اگر خواب بیند با زن كه مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.

اگر خواب ببیند که با مرد جوانی که او را می شناسد نزدیکی نمود تعبیرش آن است که بر وی ظفر یابد.

اگر بیند جماع با مرد پیر می كرد، دلیل است خیر و نیكی بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

مطلب مشابه: تعبیر خواب غذا خوردن | معنی و تعابیر غذا خوردن و دیدن غذا در خواب

این مطالب را هم ببینید