متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن

جملات و متن ویژه انگلیسی در مورد شادی و خوشحالی

متن های زیبا در مورد شادی به انگلیسی با ترجمه فارسی (در مورد خنده، شاد بودن و خوشحالی) را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

With mirth and laughter let old wrinkles come
William Shakespeare

بگذارید فقط با خنده و شادی، چین و چروک صورتتان ایجاد شود

***

There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations
Jodi Picoult, Nineteen Minutes

دو راه برای شاد بودن وجود دارد: واقعیت و حقیق خود را پیشرفت بدهیم؛ و یا انتظاراتمان را کاهش…!

***

You can’t be happy unless you’re unhappy sometimes
Lauren Oliver, Delirium

تا زمانی که بعضاً شاد نیستید، خوشبخت نخواهید شد

***

No medicine cures what happiness cannot
Gabriel García Márquez

اگر شادی نتواند چیزی را درمان کند، هیچ دارویی نخواهد کرد!

***

متن انگلیسی درباره شادی

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
John Lennon

سنتان را نه با سال‌ها، با تعداد دوستانتان محاسبه کنید. زندگی‌تان را نه از روی اشک‌ها، بلکه با لبخندهایتان محاسبه کنید

***

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

Ralph Waldo Emerson

به ازای هر یک دقیقه که عصبانی و یا ناراحت هستید، شصت ثانیه از شادی و خوشبختی را از دست می‌دهید

***

متن انگلیسی در مورد خنده و شادی

We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh. William James
ما به دلیل شادی نمی‌خندیم! ما شاد هستیم چون می‌خندیم…

***

That your dreams are shattered, do not be afraid
Have the courage to pick up the pieces
And smile at the world
For dreams that are Shattered can just as easily be rebuilt

اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند
نترس …
شجاعت برداشتن تکه‌ها را داشته باش
و به دنیا لبخند بزن.
رویاهایی که اینگونه می‌شکنند،
می‌توانند به راحتی از نو ساخته شوند.

***

Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability

یاد بگیرید که در هر موقعیتی لبخند بزنید. آن را فرصتی برای اثبات قدرت و توانایی خود بدانید.

***

I was smiling yesterday, I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything

من دیروز لبخند زدم‌، امروز لبخند می‌زنم و فردا لبخند خواهم زد. فقط به این خاطر که زندگی کوتاه‌تر از آن است که بخواهم برای هر چیزی گریه کنم.

***

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one

لبخند بهترین راه برای رهایی از مشکلات است؛ حتی اگر یک لبخند فیک باشد.

***

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain

لبخند بهترین راه برای مقابله با هر مشکلی، شکستن هر ترس و پنهان کردن هر دردی است.

***

متن انگلیسی درباره شادی

A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart

صورت خندان، زیباست. قلبی که خندان است، یک قلب شاد است.

***

Smile! It increases your face value

لبخند بزن!  لبخند ارزش و زیبایی چهره شما را بیشتر می‌کند.

***

Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile

سعی کنید تجلی مهربانی خداوند باشید؛ مهربانی در چهره، مهربانی در چشمانتان و مهربانی در لبخند.

***

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you

زندگی مثل یک آینه است. به آن لبخند بزنید تا آن هم به شما لبخند بزند.

***

جملات زیبای انگلیسی در مورد شادی

Doing what you were born to do… That’s the way to be happy

کاری رو انجام بده که برای آن به دنیا آمدی … این راه شاد بودن است

***

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles

قلب مهربان سرچشمه شادی‌هاست و همه‌ چیزهای اطرافش را به لبخند وا می‌دارد.

***

Be happy. It’s one way of being wise

شاد باش. این یک راه برای عاقل بودن است.

***

متن انگلیسی درباره شادی

Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

یاد بگیر برای خودت ارزش قائل بشوی که به این معناست: برای شاد بودن خودت بجنگ

***

Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان… در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت

***

Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.

زندگی رو خیلی جدی نگیر. تو هرگز از آن زنده بیرون نخواهی آمد

***

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

برای هر دقیقه ای که عصبانی هستی تو شصت ثانیه شاد بودن را از دست می دهی

***

One of the keys to happiness is a bad memory

یکی از کلید های شادی داشتن حافظه بد است

***

متن زیبا و معنی دار در مورد شادی و خوشحالی

Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you’ve decided to look beyond the imperfections.

شاد بودن به معنای عالی بودن همه چیز نیست. به این معنا است که تصمیم بگیرید فراتر از نقص ها را بنگرید

***

متن انگلیسی درباره شادی

Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation.

شادی شامل زندگی کردن به گونه ای است که انگار اولین روز ماه عسل و آخرین روز تعطیلات شما است

مطالب مشابه را ببینید!

متن عاشقانه انگلیسی + عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی رمانتیک و احساسی متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده متن انگیزشی برای خودم (40 جمله انگلیسی و فارسی انرژی دهنده به خودم) جملات انگلیسی برای چشم رنگی ها و تبریک روز چشم رنگی متن و جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر + عکس نوشته انگلیسی برای عشق زندگی پیام انگلیسی تبریک روز دختر + متن و جملات زیبای خاص روز دختر تبریک روز ماما به انگلیسی (جملات انگلیسی روز ماما با ترجمه فارسی) تبریک انگلیسی روز معلم یا متن و جملات ترجمه شده و عکس نوشته متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته تبریک تولد خودم