متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

در این بخش روزانه متن انگلیبسی خفن و سنگین برای استوری با جملات فوق زیبا و ترجمه شده را ارائه کرده ایم.

متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

جملات انگلیسی فوق زیبا

A positive attitude can turn a storm into a sprinkle.

یک نگرش مثبت می تونه طوفان رو به باران نم نم تبدیل کنه.

Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیزهایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند:
ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

The Greatest Pleasure In Life Is Doing What People Say You Can’T Do.

بزرگ ترین لذت در زندگی انجام کاری هست که مردم میگن نمی تونید انجام بدید.

You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیزهایی در خانه دارید.

کپشن انگلیسی زیبا

Difficult roads often lead to beautiful destinations.

جاده های سخت اغلب به مقاصد زیبا منتهی میشن.

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره خودم با معنی و جملات تاثیرگذار با مفهوم کپشن

متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on What’s missing
افراد خوشحال به چیزهایی که دارن توجه میکنن. افراد غمگین به چیزایی که از دست دادن

Sadly, the only way some people will learn to appreciate you is by losing you
غم انگیزه که بعضی از آدم‌ها فقط با از دست دادنت هست که یاد می‌گیرن قدر تو رو بدونن

Be Sure To Taste Your Words Before You Spit Them Out.

قبل از اینکه کلماتتون رو ادا کنید، حتما اون ها رو بچشید.

جملات فوق زیبا با ترجمه

 A Real Woman Avoid Drama,
She Knows Her Time Is Precious And She’s Not Wasting It On Unimportant Things.

یک زن واقعی از غصه دوری می کنه،
اون می دونه که زمانش ارزشمنده و اون رو برای چیز های بی اهمیت تلف نمی کنه.

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realize your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve better

بالاخره به نقطه‌ای در زندگیت می‌رسی که به ارزش خودت پی می‌بری و می‌فهمی که دیگر چیزی از کسی نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستید که بدانی سزاوار بهترین هستی.

The truth is no matter what your current circumstances if you can imagine something better for yourself you can create it
واقعیت اینه مهم نیست شرایط الانت چیه، اگه میتونى چیز بهترى رو براى خودت تصور کنى، میتونى خلقش کنى

مطلب مشابه: متن انگلیسی با معنی و پر محتوا + جملات خاص و مفهومی با ترجمه فارسی

When they take you for granted,
Silence will be the best conversation,
And absence will be the best presence.

وقتی قدرتو نمیدونن،
سکوت میشه بهترین حرف،
و نبودن میشه بهترین حضور..

متن انگلیسی خفن برای استوری؛ جملات فوق زیبا با ترجمه

Never mess with someone who is not afraid to be alone, you will lose every single time
هرگز با آدمى که از تنها موندن ترسی نداره در نیفت. هر بار شکست خواهى خورد

There is no greater power than that of the sun, the moon and a woman who knows her worth

هیچ قدرتی بزرگتر از خورشید، ماه و زنی که ارزش خودش رو میدونه نیست!

If you really want to do something

You’ll find a way.

If you don’t, you’ll find an excuse.

اگر واقعا بخواى کاریو انجام بدى

یه راهى پیدا میکنى.

اگر نخواى،یه بهانه اى پیدا میکنى.

مطلب مشابه: متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های فلسفی انگلیسی فارسی

متن انگلیسی خفن برای استوری

Society is funny.
They ask you to be yourself and yet they judge you.

جامعه خنده داره.
اون ها از شما می خوان که خودتون باشید و در عین حال شما رو قضاوت می کنن.

Loving someone who isn’t suitable for you destroy your soul
دوست داشتن شخصی که برات مناسب نیست، روحتو نابود میکنه

The most ridiculous joke of life is when it lets you meet the right person at the wrong time
مسخره‌ترین شوخی زندگی اینه که کاری می‌کنه با شخص مناسب توى زمان نامناسب آشنا بشی!

Love yourself first,

Because that’s who

You’ll be spending

The rest of your life with.

اول خودتو دوست داشته باش،

چون(خودت) اون کسیه که قراره

باقى عمرتو باهاش سپرى کنى.

Don’t ask yourself why someone’s hurting you. ask yourself why you’re letting them hurt you
از خودت نپرس که چرا یه نفر بهت آسیب میزنه. اینو بپرس که چرا بهشون اجازه دادی بهت آسیب بزنن

مطلب مشابه: متن انگلیسی با مفهوم با ترجمه فارسی + جملات زیبا و با معنی

The person who broke you can’t be the one to fix you remember that
اینو یادت باشه، اون آدمی که شکستت، نمیتونه همون آدمی باشه که خوبت میکنه

When you’re a good person

You don’t lose people,

People lose you.

وقتى ادمه خوبى باشى

تو آدمارو از دست نمیدى،

اونا تورو از دست میدن.

If you want to fly, give up everything that weighs you down.

اگر می خوای پرواز کنی، هر چیزی که تو رو سنگین می کنه، رها کن.

Success is never owned it’s rented and rent is due every day
موفقیت هرگز به مالکیت کسی در نمیاد. موفقیت تنها اجاره داده میشه و اجاره بها را باید روزانه پرداخت کنی

One day you’ll just be a memory for

Some people,do your best to be a good one.

یه روز براى بعضى از آدما فقط یه خاطره میشى

نهایت تلاشتو بکن که یه خاطره خوب بشى.

Sometimes you have to be your own hero
گاهى وقتها خودت باید قهرمان خودت باشى

۹۹% of the things you worry about, never even happen
۹۹٪ چیزهایی که نگرانشان هستی، هیچوقت حتی اتفاق هم نمی‌افتن

You don’t have to stay

But don’t go

مجبور نیستی که بمانی

ولی نَرو

You are the CEO of your life, some people need to be hired and some need to be fired
تو رئیس زندگى خودتی، بعضی ها رو باید استخدام کنی و بعضی ها رو هم باید اخراج کنی

Don’t be so quick to judge me. After all, You only see what I choose to show you
سریع قضاوتم نکن. یادت باشه تو چیزی از میبینی که من میخوام نشونت بدم

even the darkest night will end and the sun will rise.

حتى تاریک ترین شبم تموم میشه

خورشید طلوع میکنه

مطلب مشابه: متن انگلیسی انگیزشی + جملات زیبای انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی پر محتوا

مطالب مشابه را ببینید!

متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } متن انگلیسی درباره شادی + جملات کپشن و استوری با ترجمه در مورد شاد بودن متن انگلیسی آرامبخش؛ جملات خاص درباره حس آرامش با ترجمه متن انگلیسی در مورد لبخند و جملات درباره خنده عاشقانه با ترجمه فارسی متن انگلیسی تبریک روز برادر 24 می و 3 خرداد با جملات زیبای ترجمه شده متن انگلیسی در مورد خدا + جملات ناب و زیبا در مورد خداوند با ترجمه فارسی متن انگلیسی سنگین؛ جملات زیبا و با معنی با موضوعات مختلف به انگلیسی متن انگلیسی بهار و جملات و اشعار دل انگیز در مورد فصل زیبای بهار متن انگلیسی درباره زندگی سخت با ترجمه فارسی؛ جملات سنگین زندگی