شعر پیری و تنهایی با مجموعه اشعار زیبا درباره پیر شدن

مجموعه شعر پیری و تنهایی غمگین

گلچین شعر پیری و تنهایی غمگین را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم. امیدواریم این اشعار کوتاه دو بیتی و تک بیتی از شاعران معروف در مورد حس و حال پیری را بخوانید و لذت ببرید.

این سطرهای چین که ز پیری به روی مااست

هر یک جداجدا خط معزولی قوا است
صائب تبریزی

***

من پیـــر سال و ماه نیم، یـار بی وفا است

بـر من چـو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم
حافظ

***

بیم آن است که تا چشم زنم پیر شوم

خستگی آید و پیری و نشیند بـر من
حمیدی شیرازی

***

شعر پیری و تنهایی

پیـــــرانه سرم تاخت به دل، عشق جــوانی

در فصل زمستـان منـم و تـازه نهالی!
مهدی سهیلی

***

چشم بگشودم و دیدم زپس صبح شباب

روزپیری به لباس شب تار آمده بود
شهریار

***

پیری هر چند مالدار و غنی است

هرگزش لطف زندگانی نیست
شهریار

***

شعر دو بیتی تنهایی و پیری

از پیر گوشه‌‌گیری و سیر از جوان خوش است

از تیر راستی و کجی از کمان خوش است
صائب تبریزی

***

آدمی پیرچو شدحرص جوان می‌گردد

خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد
صائب تبریزی

***

ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است

بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
صائب تبریزی

***

شعر پیری و تنهایی

پیرما می‌گفت دریاها فزون از خاک ما است

پس مگو دیگر که نقش زندگی برآب نیست
مهدی سهیلی

***

پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت

دیدی دلا که عمر، چسان بی خبر گذشت؟
نظام وفا

***

روح پیران داشتم درجسم زیبای جوانی

این زمان روح جوان از عشق و جسمی‌ پیر دارم
پژمان بختیاری

***

هر چند گرد پیری بر رخ نشست مارا

مشغول خاک‌بازی است دل برقرار طفلی
صائب تبریزی

***

عهد جوانی گذشت در غم بود ونبود

نوبت پیری رسید صدغم دیگر فزود
شیخ بهایی

***

تابه روی چشم سنگین، عینک پیری نهادم

می‌نماید محو و روشن چون یکی رؤیا جوانی
شهریار

***

شعر پیر شدن و تنها شدن

پیری اگر که گوهر دندان زمن گرفت

شادم که بی‌نیاز مرا از خلال کرد
صائب تبریزی

***

غافلی از قدر جوانی که چیست

تا نشوی پیر ندانی که چیست
نظامی

***

کنون پیرانه سر با یاد آن گمگشته می‌پویم

ندانم در جهان بی‌او چه‌ می‌خواهم‌ چه می‌جویم؟
پژمان بختیاری

***

ای سرو که اسباب جوانی همه‌داری

با ما به جفـــــا پنجه مینــداز که پیریم
اوحدی مراغه‌ای

***

الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگر

خود نمی‌دانم که پیری دوست دارم یا جوانی
شهریار

***

پیری مرا اگر چه فراموشکار کرد

از دل نبرد یاد زمان شباب را
صائب تبریزی

***

دریغا جوانی و آن روزگار

که از رنج پیری تن آگه نبود
مسعود سعد سلمان

***

Piri 2

گفتیم که ما و او بهم پیــــر شویــــم

مـا پیر شدیم و او جوان است هنوز
عبید زاکانی

***

سالها با بار پیری خم شدم در جستجویش

تا به چاه گورهم رفتم نشد پیدا جوانی
شهریار

***

به پیری آنچه مرا مانده لذّت یاد است

دلم به دولت یاداست اگر دمی شاداست
شهریار

***

وای چه خسته می‌کندتنگی این قفس مرا

پیـر شدم نکرد از این رنج و شکنجه بس مرا
شهریار

***

 

اشعار تک بیتی پیری

پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت

تاب تن از تحمّل رطل گران گذشت
کلیم کاشانی

***

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم
حافظ

***

پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند

حرص گدا شـــود طرف شام بیشتر
صائب تبریزی

***

جوانی گفت پیری را چه تدبیر

که یار از من گریزد چون شوم پیر
جوابش داد پیر نغز گفتار

که در پیری تو خود بگریزی از یار
نظامی

***

پیری و طفل مزاجی بهم آمیخته‌ایم

تا شب مرگ به آخر نرسد بازی ما
صائب تبریزی

***

گفتی مرا که پیر شوی ای پدر بیا

نفرین که در لباس دعا کرده‌ای ببین
خرقانی ـ سروری

***

پیر شدم پیر و زین دیار عدم سیر

سیر شود از حیات هر که شود پیر
شمس ملک‌آرا

***

هر چند پیر و خسته‌ام عیش جوانی می‌کنم

یک بار دیگر آشتی با زندگانی می‌کنم
ابوالحسن ورزی

***

برچهرة من آنچه سفیدی کند نه مو است

گردی است مانده بر رخم از رهگذار عمر
صائب تبریزی

***

شوخی مکن ای پیر که هر موی سپیدی

شمشیر زبانی است ز بهر ادب تو
صائب تبریزی

***

پیمانه ‌ام ز رعشة پیری به خاک ریخت

بعد از هزار دور که نوبت به ما رسید
صائب تبریزی

***

نه پیری در گذشت ماه و سال است

که مرگ عشق و ترک ایده‌آل است
حسین مسرور

***

دررخ پیران روشندل شبابی دیگر است

ساغر مردان حق پر از شرابی دیگر است
مجید شفق

***

اشعار زیبای تنهایی و پیری

بسا پیرا که دیدم سر خوش و شاد

جوان روی و جوان خوی و جوان یار
حسین مسرور

***

نشاط جوانی ز پیران مجوی

که آب روان باز ناید به جوی
سعدی

***

از مشرق بنا گوش، خندید صبح پیری

ما تیره روزگاران، در سیر ماهتابیم
صائب تبریزی

***

پیری به رخ ما خط از آن روی کشیده است

تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشیدیم
امیری فیروزکوهی

***

من نه پیرسال و ماهم گرسپیدم موی بینی

حسرت زلف سیاهی درجوانی کرده پیرم
فرصت شیرازی

***

گربه پیری دانش بدگوهران افزون شدی

رو سیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین
منوچهری

***

تعلّقم به حیات است وقت پیری پیش

که مفت باخته‌ام موسم جوانی را
کلیم کاشانی

***

مخند‌ای نوجوان زینهار بر موی سفید من

که این برف پریشان بر سر هر بام می‌بارد
صائب تبریزی

***

به پیری خاک بازی گاه طفلان می‌کنم برسر

که شاید بشنوم زان خاک بوی خردسالی را
راهب

***

به این خرسندم از نسیان روزافزون پیری‌ها

که از دل می‌برد یاد شباب آهسته آهسته
صائب تبریزی

***

گرفتم سال را پنهان کنی، با مو چه می‌سازی؟

گرفتم موی را کردی سیه، با رو چه می‌سازی؟
صائب تبریزی

***

گفتم از پیری شود بند علایق سست‌تر

قامت خم حلقه‌ای افزود بر زنجیر من
صائب تبریزی

***

در پیری از هزار جوان زنده دل ‌تریم

صد نوبهار رشک برد بر خزان ما
نظیری نیشابوری

***

پیری و جوانی پی‌هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم
سعدی

***

چو بر سر نشیند ز پیری غبار

دگر چشم عیش از جوانی مدار
سعدی

***

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی
بگفتم : چه گم کرده‌ای اندرین راه؟

بگفتا جوانی، جوانی، جوانی

***

چو گم شد از دلت عشق هوسباز

همــــانــــا شام پیری گشته آغاز
حسین مسرور

***

گذشت وقت جوانی و شادمانیها

رسید نوبت پیری و ناتوانیها
نقی کمره‌ای

***

چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده‌ایم

شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده‌ایم
صائب تبریزی

***

ز دامنگیری پیری اگر آگاه می‌گشتم

به ذست غم نمی‌دادم گریبان جوانی را
مهری هراتی

***

گرچه پیریم از جوانان جهان دلخوش تریم

خنده‌ها بر صبح دارد موی چون کافورما
صائب تبریزی

***

مخسب آسوده ای برنا که اندر نوبت پیری

به حسرت یاد خواهی کرد ایّام جوانی را
پروین اعتصامی

این مطالب را هم ببینید