جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی }

در این بخش از سایت ادبی روزانه قصد داریم جملات تاثیرگذار انگلیسی را برای شما دوستان قرار دهیم. این متون تاثیرگذار شامل موضوعات مختلفی شده و قطعا مورد پسند شما دوستان خواهند بود. در ادامه با روزانه همراه شوید.

جملات تاثیرگذار انگلیسی { 80 متن دلنشین، سنگین و با معنی انگلیسی }

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

Remember when you prayed for the thing you have now

اون روزهايى را به ياد بيار كه براى چيزهايى كه حالا دارى دعا ميكردى

You with the feeling you have about yourself

 You make others feel the same way about you

شما با احساسی که نسبت به خودتان دارید

دیگران رانیز وادار می کنید تاهمان احساس را نسبت به شما داشته باشند

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

متن کوتاه انگلیسی درباره خودم

I was always myself alone in difficulties‌‌

من همیشه توی سختی ها، خودم بودم و خودم‌‌

Forgiving someone is easy, trusting them again not.

بخشيدن آدم ها آسان است، اعتماد دوباره به آنها نه.

If god brings you to it, he will bring you throw it.

اگر خدا اين شرايط را سر راهت گذاشته، خودش هم تو را ازآن شرایط رد ميكنه

𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙧𝙪𝙩𝙝𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙣𝙞𝙘𝙚 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙

عشق بی رحم ترین حس خوب دنیاست

A person who knows exactly where he is going cannot be stopped.

Be the same person!

آدمى که میداند دقیقا کجا میرود را نمیشود متوقف کرد.

همان آدم باش !

𝖱𝖤𝖬𝖤𝖬𝖡𝖤𝖱 𝖳𝖧𝖠𝖳 𝖧𝖠𝖯𝖯𝖨𝖭𝖤𝖲𝖲 𝖨𝖲 𝖠 𝖶𝖠𝖸 𝖮𝖥 𝖳𝖱𝖠𝖵𝖤𝖫, 𝖭𝖮𝖳 𝖠 𝖣𝖤𝖲𝖳𝖨𝖭𝖠𝖳𝖨𝖮𝖭

خوشبختی یک مسیر می باشد، نه یک مقصد

If you don’t write down your goals, they get lost in routines, problems, challenges and new decisions.

 در صورتی که اهداف خود را یادداشت نکنید آنها در روزمرگی ها، مشکلات، چالش ها و تصمیمات جدید گم می شوند..

𝕊𝕚𝕞𝕡𝕝𝕚𝕔𝕚𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕜𝕖𝕪 𝕥𝕠 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤

سادگی کلید خوشبختی است.

مطلب مشابه: جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی}

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

متن دلنشین انگلیسی

What a hut

 There is kindness in it

 And its inhabitants laugh

 It is better than a palace

 whose people miss him

کلبه ای ڪه در آن مهربانی هست

و ساکنینش می خندند

بهتر از کاخی ست

که مردمانش دلتنگ هستند

Poverty and wealth are both human beings.

فقر و ثروت هر دو زاده ی افکار انسان هستند

Don’t worry if someone rejects you

 Because most people can’t afford precious things

 اگر کسی شما رو نپذیرفت و رد کرد اصلا نگران نباش

چون اکثر ادما از پس چیزهای گرانبها بر نمیان

A person who ignores his responsibility while seeking selfish desires cannot be called a warrior. –

#Sanada_Yukimura

کسی که مسئولیت خود را نادیده می گیرد در حالی که به دنبال امیال خودخواهانه است، نمی توان او را جنگجو نامید.

#سانادا_یوکیمورا

ѕoмeтιмeѕ υnaware oғ oυr arrιval,ѕoмeтιмeѕ ιllυѕιon oғ ιт

گاه رسیده ایم و نمی دانیـم وگاه در ابتـدای راه، گمان می کنیم که رسیده ایمـ

If you are strong enough, never let others down. Strong people do not lower others. They lift them

اگر به اندازه کافی قوی هستید، هرگز دیگران را ناامید نکنید. افراد قوی دیگران را پایین نمی آورند. آنها را بلند می کنند.

The difference between a successful person and others is not a lack of talent, or knowledge, but a lack of will…

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران كمبود استعداد، یا اطلاعات نیست بلکه کمبود اراده است…

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts

خوشبختی زندگی شما به کیفیت افکار شما بستگی دارد.

مطلب مشابه: جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم)

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

متن سنگین انگلیسی

Instead of matching your shoes with your clothes,

 Learn to match your words with your actions

به جای این که کفشت را با لباست ست کنی،

یاد بگیر حرفت را با عملت ست کنی.

Promise yourself to be so strong that nothing can disturb your peace!

به خود قول دهید آنقدر قوی باشید که هیچ چیز نتواند آرامش شما را مختل کند!

Be as you can to everyone

 Say act like me

 – Jean-Jacques Rousseau

چنان باش که بتوانی به هر کس

بگویی مثل من رفتار کن

– ژان ژاک روسو

Nothing in this world can hurt you more than your own thoughts

در این دنیا هیچ چیز بیشتر از افکار خودت نمیتواند آزارت بدهد.

People are born ignorant, not stupid!  They become stupid by wrong education…!

 – Bertrand Russell

انسانها نادان به دنیا می آیند، نه احمق! آنها توسط آموزش اشتباه، احمق میشوند…!

– برتراند راسل

Some people sometimes feel that they are not on top, they pull the other down to be on the same level

برخی از افراد گاه وقتی احساس میکنند که در بالا نیستند، دیگری را به پایین میکشند که همسطح باشند.

Every big event has a small beginning 🙂

هر اتفاق بزرگی یک شروع کوچیک داره:)

I left it to Himself, whatever God wants.

من سپردم به خودش، هرچه خدا می‌خواهد.

Happiness is in a house where love and affection reside

شادمانی در خانه ای است که مهر و

محبت در آن مسکن دارد

The first, most important and fundamental condition for success is will

اولین،‌ مهمترین و اساسی ترین شرط موفقیت اراده است.

مطلب مشابه: بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ]

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

متن تیکه دار انگلیسی

Flattery corrupts both the speaker and the listener

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند..

Fly and soar but never forget the one who gave you wings…!

پرواز کن و اوج بیگیر اما هرگز کسی را که به تو پر و بال داده را فراموش نکن…!

If you live for people’s acceptance you will die from their rejection .

اگر به امید توجه دیگران زنده‌اید

روزی بخاطر بی‌توجهی همونا خواهید مرد .

On the road to success, there’s a curve called failure, a loop called confusion, speed bumps called friends and red lights called enemies.

در مسیر موفقیت، منحنی به نام شکست، حلقه‌ای به نام سردرگمی، سرعت‌گیرهایی به نام دوستان و چراغ‌های قرمز به نام دشمن وجود دارد.

For every minute you are angry,

 you lose sixty seconds of happiness.

برای  هر دقیقه‌ای که عصبانی هستی،

شصت ثانیه شادی رو از دست می‌دی…

𝑨𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒉𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒉𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒕𝒓𝒊𝒆𝒅 𝒂𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒆𝒘.

کسی که هیچگاه اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

𝑨𝒏𝒅 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅, 𝒂𝒍𝒍 𝒊 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏𝒆𝒅 𝒘𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆…

و در آخر تمامِ چیزی که یاد گرفتم این بود که چطور تنهایی قوی باشم…

You never fail until you stop trying.

تا زمانی که دست از تلاش برندارید هرگز شکست نمی خورید….

If you can’t find true love, work hard, make money and enjoy your single life in peace. nobody has ever died from being single but so many have died for being with the wrong partner. life is too short to be wasting your time with the wrong person

اگه نميتونى عشق واقعى رو پيدا كنی، سخت كار كن، پول دربيار و از زندگى مجرديت در آرامش لذت ببر. كسی از مجردى نمرده، ولى خيليا از اين كه شريک زندگيشون شخص اشتباهى بوده مُردن. زندگى كوتاهتر از اين حرفاست كه بخواى وقتت رو با بودن با شخص اشتباه تلفش كنی

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه}

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

جملات درباره تنهایی

Sometimes, losing yourself in loneliness is the best way to find yourself all over again

گاهی گم کردن خودت در تنهایی، بهترین‌ راهیه که میتونی خودتو دوباره پیدا کنی

Chasing people will only bring you loneliness, chasing dreams will bring you the world under your feet

دنبال کردن آدما فقط تنهایی برات به‌ وجود میاره، دنبال کردن رویاهات دنیا رو به زیر پاهات میریزه

Life is a series of tiny little miracles, notice them

زندگى مجموعه اى از معجزه هاى كوچيكه، دريابشون

It’s good to realize in your life that nobody and nothing is worthier than yourself

خیلی خوبه که تو زندگیت به این درک برسی که هیچکس و هیچ چیز ارزشش از خودت بالاتر نیست

Some things are loved because they are valuable others are valuable because they are loved

بعضی چیزها دوست داشته میشوند بخاطر اینکه ارزشمند هستند بقیه چیزها ارزشمندند چون که دوست داشته میشوند

Every woman deserves a man who appreciates her, and every man deserves a woman who respects him

هر زنی لایق مردی است که قدرش را بداند، و هر مردی لایق زنی است که احترامش را داشته باشد

Every day is a new beginning take a deep breath, smile and start again. Good Morning

هر روز یک شروع جدیده، نفسی عمیق بکش، لبخند بزن و دوباره آغاز کن. صبح بخیر

مطلب مشابه: متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ]

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

متن درباره زندگی انگلیسی

Don’t wait to pray until you need something. Pray and be thankful everyday for your blessings

برای دعا و نیایش به درگاه خدا صبر نکنید تا به چیزی نیاز پیدا کنید. هر روز راز و نیاز کنید و برای موهبتهایی که دارید شکرگزار باشید

If you desire to make a difference in the world, you must be different from the world

اگه آرزو داری که یه تغییری تو دنیا اینجا کنی، باید با بقیه متفاوت باشی

Be the type of person that no matter where you go or where you are, you should always add value to the lives of those around you

از اون دسته آدمهايى باش كه مهم نيست كجا بره يا كجا باشه، هرجا باشه به زندگى آدمهاى اطرافش ارزش افزوده اضافه ميكنه

I feel like there’s several people inside me; someone laughing loudly  and the other crying bitterly and the third does not care about anything

حس میکنم درونم چند نفر وجود دارند؛ یک نفر بلند میخندد و دیگری تلخ اشک میریزد و سومی به هیچ ‌چیز اهمیت نمیدهد

God could put us poles apart but he chose to place us in each other’s heart

خدا میتونست ما رو به فاصله‌ی زمین تا آسمون از همدیگه دور کنه ولی بجاش تصمیم گرفت که ما رو تو قلب همدیگه جا بده

If life can remove someone you never dreamed of losing, it can replace them with someone you never dreamt of having

اگه زندگى ميتونه آدمى كه هيچوقت فكر از دست دادنش رو نميكردى از زندگيت حذف كنه، ميتونه جاش رو با كسی كه داشتنش رو تو خوابت هم نميديدى پر كنه

Find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you and loves you

کسی رو پیدا کن که به داشتنت افتخار کنه، ترس از دست دادنت رو داشته باشه، واست بجنگه، بهت افتخار کنه، بهت احترام بذاره، واست ارزش قائل بشه و در نهایت دوستت داشته باشه

Some you love someone so much than not even the truth can change your mind

گاهی اوقات يكی رو انقدر دوست داری که حتی حقيقت هم نميتونه نظرتو عوض كنه

At a certain age, things are not misunderstandings or mistakes anymore. it’s your character, and i’m not with it

تو یه سن مشخصی، اتفاقات، دیگه سوتفاهم یا اشتباه تلقی نمیشن. اون در واقع شخصیت خودته، و من از درکش عاجزم!

Treat people the way you want to be treated. talk to people the way you want to be talked to. respect is earned, not given

با مردم آنگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. آنگونه صحبت کنید که دوست دارید با شما صحبت شود. احترام کسب کردنی است، نه دادنی

جمله‌های تاثیرگذار انگلیسی

Everyone is a genius. but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid

– Albert Einstein

همه نابغه هستند! اما اگر يک ماهى رو بر اساس تواناييش در بالا رفتن از درخت قضاوت كنيد، كل زندگيش را با اين باور ميگذراند كه خنگ است

– آلبرت انیشتین

Life is so subtle sometimes that you barely notice yourself walking through the doors you once prayed would open

زندگى گاهى به قدرى ماهرانه عمل ميكنه كه تو به ندرت متوجه ميشی در حال عبور  از ميان درى هستی كه روزى براى باز شدنش دعا ميكردى

مطلب مشابه: بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی

مطالب مشابه را ببینید!

جملات طلایی انگلیسی {40 متن ارزشمند جالب انگلیسی زندگی} جملات زیبای انگلیسی از بزرگان (100 سخنان طلایی و ارزشمند افراد مهم) بیو عاشقانه انگلیسی شاخ با ترجمه [ 100 بیو احساسی سنگین دخترونه و پسرونه ] جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی {سخنان قوی انگیزه بخش با ترجمه} تبریک عید غدیر به انگلیسی + جملات و متن های ترجمه شده تبریک عید مذهبی شیعیان متن خاص برای استوری انگلیسی [ جملات ویژه زیبا استوری انگلیسی با ترجمه ] بیو انگلیسی خاص با ترجمه؛ 150 متن بیو قشنگ با موضوعات مختلف شبکه های اجتماعی متن انگلیسی موفقیت + جملات پر مفهوم در مورد هدف و موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی متن انگلیسی در مورد سکوت { جمله و متن زیبای سنگین درباره سکوت } جملات انگلیسی درباره زنان قوی با معنی فارسی (متن سنگین و سخنان بزرگان)