تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی (گزیده متن وجملات ترجمه شده)

روز دندان پزشک رسیده است؛ روزی مهم برای جراحین و دکترهای عزیز که برای داشتن لبخندی زیبا به ما کمک می‌کنند. ما نیز در این بخش از سایت بزرگ روزانه قصد داریم متن تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی را برای شما دوستان قرار دهیم.

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی (گزیده متن وجملات ترجمه شده)

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

Your gentle face makes me forget about the harsh tooth ache. Happy Dentist day

صورت مهربان تو باعث می شود که درد شدید دندان را فراموش کنیم . روز دندانپزشک مبارک

On this dentist day brush off all your worries and brighten you day with a sweet smile. Happy dentist day to all.

در روز دندانپزشک همه نگرانی ها را بشویید و از بین ببرید و روز خود را با یک لبخند شیرین روشن کنید . روز دندانپزشک بر همه مبارک

Thanks for being gentle with my tooth and removing the tooth ache، I can see a rapid improvement in my tooth. Happy Dentist Day

ممنونم که با دندانم با ملایمت رفتار کردی و درد آن را از بین بردی . کاملا می توانم بهبودی در دندانم را احساس کنم . روز دندانپزشک مبارک

Thanks for putting back the smile on my face and removing the pain. – Happy Dentist day

ممنونم که دوباره لبخند را به صورتم برگرداندی و درد را از بین بردی . روز دندانپزشک مبارک

Dentists are the kindest and the ruthless set of people. Kindest because they want you to be well، ruthless because they use a hammer to remove bad tooth. Happy Dentist Day!

دندانپزشکان مهربان ترین و در عین حال بی باک ترین انسان ها هستند . مهربان ترین چون می خواهند شما را خوب کنند ، بی باک ترین چون یک انبر دارند تا دندان خراب را بیرون بکشند. روز دندانپزشک مبارک

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

Sometimes your joy is the source of your smile، but sometimes your smile can be the source of your joy – Happy Dentist Day

گاهی اوقات لذت منبع لبخند است اما گاهی اوقات لبخند می تواند منبع لذت باشد . روز دندانپزشک مبارک

Every time my tooth aches، it seems as if life is really difficult and I could only think about a person، not even my girlfriend، that’s you. – Happy Dentist day

هر زمان که دندان درد می گیرم ، احساس می کنم که زندگی واقعا سخت است و فقط به یک نفر فکر می کنم و آن هم کسی نیست جز شما . روز دندانپزشک مبارک

Every tooth in a man’s mouth in his old age is more valuable than a diamond. – Happy Dentist Day

هر دندان در دهان در سنین پیری می تواند ارزشمندتر از یک الماس باشد . روز دندانپزشک مبارک

Dentists were created to create beautiful smiles. Happy Dentist Day

دندانپزشک آفریده شده است تا لبخندی زیبا بیافریند. روز دندانپزشک مبارک

Thank you dear dentist

for removing my pain and

bringing a happy smile on my face

Happy dentist day

دندانپزشک عزیزم

از اینکه مرا از درد و رنج رها ساختید

و دوباره لبخند شادی را به صورتم برگرداندید

از شما بی نهایت متشکرم

روز دندان پزشک مبارک

Bright smiles

sparkling teeth ، happy hearts

are what a dentist gives us

Happy Dentist day

لبخند روشن

دندان های درخشان و قلب های شاد

چیزی است که دندان پزشک ها به ما هدیه میکنند

روز دندان پزشک مبارک

Dentists were created

to create beautiful smiles

بی شک دندان پزشک ها خلق شده اند

تا لبخند های زیبا و بی نظیری را خلق کنند

Your gentle face makes me

forget about the harsh tooth ache

Happy Dentist day

چهره مهربان و دوست داشتنی شما

باعث میشود که من درد شدید دندانم را فراموش کنم

روز دندانپزشک را به شما تبریک میگویم

Happiness is

your dentist telling you it won’t hurt

and then having him

catch his hand in the drill

دندان پزشکت به تو بگوید که نگران نباش

هیچ دردی را حس نخواهی کرد

و سپس با یک دریل در دستش به سراغت بیاید

مطلب مشابه: تبریک روز دندانپزشک به عشقم با جملات عاشقانه و متن های صمیمانه

I can smile with confidence

because I know that I look great

And that is just because of you

Happy Dentist day

من میتوانم با اعتماد به نفس کامل لبخند بزنم

چرا که میدانم فوق العاده به نظر میرسم

و این زیر سایه ی تلاش و زحمت های شما است

روز دندان پزشک را به شما تبریک میگویم

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

On this dentist day

brush off all your worries

and brighten your day with a sweet smile

Happy dentist day

در این روز دندانپزشک

تمامی غم و غصه ها و نگرانی هایتان را پاک کنید

و روزتان را با یک لبخند گرم ، درخشان کنید

روز دندان پزشکتان مبارک

Our relationship

as a doctor and a patient is strange

the less I meet

the healthier I am

Thanks for my healthy mouth and teeth

Happy Dentist day!!!

رابطه من با شما

به عنوان دکتر و بیمار کمی عجیب است

چراکه هر چقدر کمتر شما را ببینم

سالم تر هستم

به خاطر سلامت دهان و دندان هایم متشکرم

روز دندانپزشک را به شما تبریک میگویم

Wish you a happy and

a smiley day

Happy Dentist day

برایتان روز شاد

و خندانی را آرزو میکنم

و روز دندان پزشک را به شما تبریک میگویم

مطلب مشابه: تبریک روز دندانپزشک به دوست و همکار (جملات رسمی و ادبی)

“Wishing a happy and smile-filled Dentist’s Day to the amazing dental professionals who keep our smiles healthy and bright!”

“Happy Dentist’s Day! Your dedication to oral health brings countless smiles. Thank you for making a positive impact on our lives.”

“Cheers to the unsung heroes of our smiles! Happy Dentist’s Day to the incredible dental professionals who work tirelessly for our oral well-being.”

“On this special day, we express our deepest gratitude to the dental experts who turn dental care into an art. Happy Dentist’s Day!”

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

جملات رسمی انگلیسی تبریک روز دندانپزشک

“Wishing a day filled with appreciation and recognition to the dental magicians who make our smiles shine. Happy Dentist’s Day!”

“To the smile architects, Happy Dentist’s Day! Your skill, expertise, and compassion create a positive impact on countless lives.”

“Happy Dentist’s Day to the dental superheroes who fight for our oral health. Your commitment is truly commendable and appreciated.”

“On Dentist’s Day, we salute the professionals who bring joy and confidence to our smiles. Thank you for your exceptional care!”

“Cheers to the silent healers who work behind the scenes to ensure our smiles remain bright. Happy Dentist’s Day!”

“Wishing a fantastic Dentist’s Day to the dental angels who make each dental visit a positive experience. Your kindness is treasured.”

“Happy Dentist’s Day to the dental experts who turn routine check-ups into opportunities for healthy and beautiful smiles. Thank you for your dedication!”

“To the dental professionals, your expertise and care do not go unnoticed. Happy Dentist’s Day! Thank you for making a difference in our lives.”

مطلب مشابه: متن تبریک روز دندانپزشک + عکس نوشته های پروفایل تبریک روز 23 فروردین

“On this special day, we extend our heartfelt thanks to the dental magicians who transform oral challenges into confident smiles. Happy Dentist’s Day!”

“Happy Dentist’s Day to the smile creators! Your dedication to oral health has a lasting impact on the lives of many. Thank you for your invaluable contribution.”

“Wishing a day filled with smiles and appreciation to the dental professionals who work diligently for our oral well-being. Happy Dentist’s Day!”

“Happy Dentist’s Day to the dental superheroes who tirelessly champion oral health. Your dedication is truly commendable and inspiring.”

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

“On this day dedicated to dental professionals, we celebrate your commitment to creating healthier and happier smiles. Happy Dentist’s Day!”

“Cheers to the dental experts who bring warmth and care to the dental chair. Your compassion is felt by all who sit in it! Happy Dentist’s Day!”

“Wishing a day of recognition and joy to the dental professionals who go above and beyond for our oral well-being. Happy Dentist’s Day!”

“Happy Dentist’s Day to those who turn dental care into a positive and uplifting experience. Your kindness is truly appreciated and makes a difference.”

“Smiles are the universal language, and dentists are the translators. Happy Dentist Day!”

“A dentist is a magician who can make your smile sparkle. Thank you for your magical touch. Happy Dentist Day!”

“To the unsung heroes behind countless smiles, Happy Dentist Day! Your work is truly priceless.”

“Wishing a bright and cheerful Dentist Day to the amazing individuals who bring smiles to our faces!”

“Dentists turn tears into smiles. Happy Dentist Day to those who make the world a brighter place!”

“Grateful for the dental wizards who keep our smiles shining. Happy Dentist Day!”

“Behind every healthy smile is a dentist’s dedication. Happy Dentist Day to the smile creators!”

“Celebrating the architects of beautiful smiles on Dentist Day. Your work is truly appreciated!”

“Thank you to the dental superheroes who fight cavities and bring joy to our lives. Happy Dentist Day!”

“On Dentist Day, sending a big thank you to those who make our smiles brighter and our teeth healthier!”

“To the guardian angels of our oral health, Happy Dentist Day! Your commitment to smiles is truly commendable.”

“Wishing a Happy Dentist Day to the unsung heroes of dental care. Your efforts make the world a happier place!”

“Dentists are like stars; they may not always be seen, but you know they’re there making the world brighter. Happy Dentist Day!”

“Here’s to the smile architects who make the world a better place, one tooth at a time. Happy Dentist Day!”

“On Dentist Day, we salute the dental professionals who bring sunshine to our smiles. Thank you for your exceptional care!”

“To the healers of smiles and the guardians of oral health, Happy Dentist Day! Your dedication is truly commendable.”

تبریک روز دندانپزشک به انگلیسی

“Wishing a fantastic Dentist Day to those who turn dental visits into positive experiences. Your kindness is appreciated!”

“In the world of dentistry, you are the true artists, sculpting beautiful smiles. Happy Dentist Day!”

“To the dental magicians who turn oral problems into smiles, Happy Dentist Day! Your magic is truly appreciated.”

“Sending warm wishes to the dental superheroes who work tirelessly to keep our smiles healthy and bright. Happy Dentist Day!”

“Happy Dentist Day to the unsung heroes of healthy smiles! Your dedication to oral care is truly commendable.”

“Wishing a fantastic Dentist Day to the smile creators and oral health champions. Thank you for making the world a brighter place!”

“On Dentist Day, we express our gratitude to the dental magicians who turn dental visits into positive experiences. Thank you for your exceptional care!”

“Happy Dentist Day to the healers of smiles! Your expertise and compassion make a world of difference.”

مطالب مشابه را ببینید!

متن و جملات قشنگ و زیبا برای پست و کپشن + جمله های کوتاه و ادبی خاص ترین جملات عاشقانه + زیباترین اشعار و متن های کوتاه عاشقانه و احساسی بیوگرافی عاشقانه جدید؛ 100 متن بیو رمانتیک احساسی کوتاه برای عشق و همسر تبریک تولد دوست تیر ماهی؛ متن و جملات رفیق متواد ماه تیر اس ام اس و جملات صبح بخیر | متن های شاد برای صبح بخیر گفتن عاشقانه به همسر متن شب بخیر صمیمی؛ 50 تا از زیباترین جملات کوتاه شب بخیر صمیمی و دوستانه جملات صبح بخیر عاشقانه؛ اس ام اس صبح بخیر عاشقانه، متن صبح بخیر رمانتیک و صمیمانه متن رمانتیک عاشقانه + جملات عاشقانه کوتاه و بلند تقدیم به عشقم و همسرم متن خاص برای استوری [ 50 جملات سنگین، متن زیبا و دلنوشته استوری با معنی ] تبریک روز جهانی پدر 29 خرداد { شعر، جمله و متن کوتاه روز پدر مبارک }