تمام روش های آمیزش جنسی برای رسیدن به اوج لذت جنسی

تمام روش های آمیزش جنسی برای رسیدن به اوج لذت جنسی

روش های آمیزش جنسی و پوزیشن های مختلف

آمیزش جنسی با روش های مختلف می تواند در سکس تنوع ایجاد کند و روابط زناشویی مرد و زن را بهبود بخشد و به همین دلیل ما در این مطلب انواع روش های آمیزش جنسی را برای زوج هایی که تازه ازدواج کرده اند آموزش می دهیم. از این روش ها برای نزدیکی و آمیزش استفاده نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های آمیزش جنسی | آموزش آمیزش جنسی با شیوه های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

وضعـــیـت طرفی ممکن است به دو صورت “رخ به رخ” یا “رخ به پشـــت” باشــد امـــا منـــظور اصـلــی از وضعیت طرفی گونه “رخ به رخ” آن اســت.معــمولا در این وضعیـت، زن پای بالایی خود را بر روی دو پای مرد تکیـه می دهد اما غالـبا ایـــن حالــت به معنــای طرفی نیـست، زیـــرا مرد پشـــت خود را بیـــشتــر به زمـــیــن تکیـه داده و زن خود را تا حدی به سمت سینــه و بدن مرد می کشانــد. گاهی ممـــکـن است زن و شوهر ابـــتــدا در وضعیــت قراردادی قرار گیــرنـد اما سپس به آرامـــی به پهلو بغـلطـــند.
در ایـن حالت از آمـیـــزش، که پهـلو به پهلو نام دارد، معــمولا زن و مرد هر دو روی یک پهـــلوی خود می خوابـــنـد و پاهــایشان را طوری که هر دو راحت باشــنـد بر روی هم قرار داده و با یکـــسـری حرکات موجی کمـــر، عمـــل مقــاربـت (دخول)را انجـــام می دهنـد. در این شیوه آمــیزش، مرد به پهلوی چپ می خوابـــد به گونه ای که کامــلـا در میــان پاهـــای زن قرار می گیـــرد، زن نیـز بایـــســـتی پای چپ خود را به پشت مرد ببرد. در این حالت ،مرد می توانـــد به راحـتـیبا دست راستــش، باســن را نوازش کرده و به تحــریـک وی کمک کنــد.
اگر مرد سنـــگــیـــنـــی وزن خود را به جانــب دســت چپ بیـــندازد، سنگـــینـــی بدنش کمـــتـر پای زن را آزار می دهد از سوی دیگــر، مرد می تواند با عبور همــیـــن دست خود از پشت زن ، به راحـــتـــی به پشت، پهــلو و قســـمت هایی از سیـــنه زن دســتــرســی پیـدا کرده و برای تحـــریـــک بیــشـتـــر خود و همسرش آن نواحــی را نوازش نمایـد. در این وضعــیــت، بوسیدن به افـــزایـش لذت و تحــریــک، کمک شایـانـی می کنــد. از آنـــجـایـی که در ایـن نوع آمــیزش، اکـثر نقاط زن و مرد با هم در تمـــاس می باشند میـزان لذت 50 به 50 به نفع طرفیـــن است.

شیوه ای از وضعیـت طرفـــی موسوم به “وضعیــت متـقـــاطع ” بهتـریـــن شیوه آمیـــزش پهلو به پهلو است که از بسـیـــاری جهـــات جالـــب و قابـــل توصیـه بوده
و انجام آن نیـز بســیار ساده اســت. در ایــن حالت، زن به پشت خوابــیــده و مرد نیــز به پهــلو در کنـار زن قرار می گیرد، به گونه ای که بدن هر دو نفـــر با
هم زاویه ای در حدود 60 درجــه یا کمی بیشتـر تشـــکــیــل دهـــد. زن با بالــا بردن پایـی که به طرف بدن مرد اســـت و یا قرار دادن آن بر روی لگـن و یا پهلوی
او آمـــاده برای نزدیـکی می شود؛ در همـان حال، مرد نیــز با نگه داشـــتـــن پای دیگـر زن بیــن دو پای خود، اقدام به دخول می کند
(ایــن وضعـیـت، شبـــیــه چهـــار انــگــشت از دو دســـت اســت که به شکـل دو هفـت در آمـده و نسبـت به هم زوایه ای نزدیـــک به قائمه دارند
و در هم فرو می روند ).
در وضعیت متـقـاطـــع، وزن دو نفر بر یکدیگـــر تحـــمـیــل نمـــی شود و عمل دخول به راحتی وکامـــلا عمـیق، میـســـر اسـت. در ایــن نوع امیـزش، دستهایطرفـیـــن برای انـــجـام انواع بازی های جنسی من الـجملـــه تحــریــک کلــیتوریس آزاد اســت. در آمـیزش متــقـــاطع ، پاهـــا به شدت با هم در تمــاسنـد و بدن هابه یکدیــگـر قفــل می شوند که این عمل، احتمـال آبــستــنی را زیـاد می کند و هم ایـن که برای زن باردار بی خطــر است.

وضعیت تحــریـک نقطـــه جی

این وضعیت آمیـــزش شامل دو مرحـــلــه اسـت. در مرحلـه اول، زن بر روی سطحی که از نظـــر ارتـفــاع بالاتر از مرد اسـت، می نشـیـند. برای ایـــن منــظورمی توان از یک میز و یا یک صنـــدلــی پایـــه بلـنـد استفـاده نمود. در ایـن حالت، زن صنـدلــی را به عنوان تکـیـه گاه و یا حفـــاظ برای بدن خود بکــار می گیـرد وحتی می توانـد در لحـظات حساس برای کسب لذت بیشـتر، از صنــدلـی بلنـــد شده و جهاز جنــســی خود را به دهــان مرد نزدیـک تر کند. برای راحــتر و بهــترانــجام شدن ایــن حرکــت توصیه می شود که به هنگــام اجــرای حرکـت، زن کمـر خود را به سمت عقب متمـایل کنــد.

نقطه جی 

دادن پسـخوراند به همـســر توسط زن، دومین مرحــلـه این نوع آمـیــزش اســت. در ایـــن حالـت، زن یکـــی از پاهای خود را بر شانـه مرد قرار داده و کف پایش رابر روی کمر، کتف و شانــه های همســرش می کشد. با انـجـــام ایـن حرکـت، ضمـــن تحـــریک و ایجـاد لذت حسی در مرد، به وی ایـــن پیــام را می دهـد که او نیز در حال لذت بردن و تحـریک اســت. امکـــان دسترسـی آســـان مرد به نقـــطه جی در واژن زن (محـــدوده ای به حالـت اســـفــنجــی اســت که از زیر پیشـــابراهاز دهانه واژن شروع شده و به اندازه 5 تا 25 سانــتـــیـمتـر به داخل واژن روی دیواره قدامـــی آن قرار دارد و معــمولا با وارد کردن دو بند انـــگشت قابــل لمس اسـت)، از جمله محــاسـن این شیوه آمــیــزشی اســـت.

در ایـن وضعـیـت آمــیزش ، مرد می تواند به راحــتــی و با کمـک انـگشـــتــانــش ایــن نقطه حســـاس بدن زن (نقـطه جی )را لمس نموده و با تحـریــک آن بخــش،
لذت جنســی وی را دو صد چندان کرده و برای او ارگاسم مطـــبوع و خوشایــندی فراهـــم آورد. از سوی دیـگر، در ایـــن حالـــت، سیـنـه های زن به راحــتـی در دسـتــرس مرد قرار می گیرد، مرد می توانــد نه تنها عشق بازی کنـــد بلــکـه به آسودگی سیــنــه های زن را نیــز تحـریک نمــایـــد. از جمـــلـه معــایـب این روش
ایــن اســت که مرد تنـهـا می تواند مقدار کمـــتری از آلـــت خود را به واژن زن داخـل کند. میـــزان لذت جنـسـی در ایـن وضعــیـت، 70 به 30 به نفع زن است.

 

وضعـیت عقبـی (نزدیـــکی از عقب)
در اولین حالـــت از ایـن وضعیــت، زن در حالـــی که پشتــش به طرف سیـنـــه و شکـــم مرد اسـت، به پهـلو می خوابند؛ برای دخول عمیــق تر بهـــتـــر اسـتمرد سیـــنــه خود را حدود 30 درجه عقـــب تر از زن نگـــه دارد و یا آنـــکـــه بالـــشی را به عنوان تکــیه گاه روی زانو، به گونه ای که پای چپ عمود بر آن اسـت،قرار دهــد . مرد می تواند با مالـــیـدن آلــتـش بر روی کلیتوریـــس زن و یا دست زدن به سینــه های زن، همـسـرش را به شدت تحریک کند.

در دومیــن حالـت از این وضعـــیت، زن به سیـنه خوابـیده و بالـشـــی را در زیـر شکم و لگـن خود قرار می دهد، مرد روی زن می خوابـــد و ضمـن عمل دخول می توانــد سینه های همــسرش را نیــز نوازش دهـد.
و در سومین حالـــت، زن کف دســتـها و زانوهایــش را روی زمـــین می گذارد و مرد با قرار گرفتـن در پشت زن، شروع به دخول می کنــد و یا اینـکــه زن در وضعیت سجـــده قرار گرفتــه (سر را تا بجـــایـی که باســن نمـــایان تر شود، پاییـن می برد و انــدکی نیـز باسـن را به سمـــت عقب متمایل می کنــد تا برجستــه شود ) ، مرد نیـــز دخول را از سمـت عقـب انـــجــام می دهـــد (منظور دخول در فرج زن است نه مقـــعـد) . در وضعـیت سجــده، فرج بســیـــار تنـــگ می شود و مقـاربـت اندکـی برای زن دردناک اسـت ، در حالــی که مرد حرکـت آلـت خود بر عضـــلــات واژن را به شدت لمس کرده و لذت زیادی می برد.
در ایـــن روش، ضمـن ایـــنکه زن و شوهر از مشـــاهــده صورت یکـــدیـــگر و تبـادل عشـق و رزی و بوسه محـرومند، کلیـتوریـــس نیـز هرگــز تحــریـــک نمــی شود،
در نتـیجـــه ارگاسم زن (اوج لذت جنــسی) به دشواری حادث می گردد. از طرفـــی فشــار کفـل زن بر شکـم و ران مرد، او را به شدت تحریــک کرده و بهسرعــت وقوع انـزال را موجب می شود، الـــبتـه مرد می توانـــد با مهـارتهـای خاص خود با کمک گرفــتن از دست خود، از جلو کلـیتوریــس و سیـــنـــه های زنرا تحــریک کنـــد و او را به ارگاســـم دعوت کنــد. میزان لذت جنـسی در ایـــن وضعیـــت قراردادی ، 80 به 30 به نفـع مرد اسـت.

آمــیــزش از نوع وضعـیـــت عقــبی، در شرایـط زیـــر بســـیـار مفــید به فایده است:
*زمانـــی که زن بخـاطر مشـکـــلـــات و نابهــنـجاری های اسـتخوانــی و مفـــصـلی قادر به انــجـام نزدیکی از روشهای پیش گفـــتـه نیـســـت.
*هنگـــامـــی که به سبب مشــکـــلـات میزراه زن ،فشـار بر آن همـــراه با درد و سوزش است.
*در مواقـــعــی که پزشک علت ناباروری را کجـــراهی مختصــر رحم تشـخیــص دهـد.

 

وضعیــت نشـســـتـه
در ایـن حالت، مرد بر روی یک صندلـــی بی دســته و یا در لبـــه تخـــت با پاهـــای باز می نشـــیـنـد و زن با پای گشـاد روی دو پای مرد قرار گرفـــتــه و خودرا پیــش می راند ، در همـان حال مرد نیــز کمـــر و لگــن زن را گرفتـــه و خود را پیـش می کشــد. به هنــگام دخول کامل، زن می تواند با حرکت بالــاتــنــه خود، باســنـــش را بر آلت مرد بلــغزانــد. اگــر پشــت زن به طرف مرد باشـد، دخول از عقب نیز امـکان پذیـر خواهـــد بود. در روشی دیگر از این وضعـیـــت، زن رویتخــت یا کانـاپه دراز می کشـد سپس باســن خود را تا لبه تخت/کانـاپـه جلو می آورد ، پاهـا را بلـنــد کرده و یا باز می کند مرد در حالتــی ایســـتـــاده یازانو زده عمل دخول را انجـام میدهد.

 

در وضعـــیـت آمیـــزش نشــسته، تحریـــک کلـیـتوریس به بالاتـرین شدت خود می رســد و این تنها دلیــل تجویز ایـــن شیوه، برای زنـهایـی اســت که بهتحریک کلــیتوریس نیازمـــندنـــد. این روش شبـیــه به “وضعیـت معـکوس” اسـت و در آن سهم فعــالیت بیــن دو نفر تقـــریــبـــا به یک نسـبـت تقـــسیـم می شود،احــتمال باروری بســـیـــار کم است، کنـــتـــرل حرکـــات و تحــدید میــزان دخول به آســانـــی میـــســر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید