تعبیر خواب موش؛ اگر در خواب موش دیدیم چه تعبیری دارد؟

اگر شما هم در خواب، موش دیده اید و کنجکاوید بدانید که تعبیرش چیست، باید عرض کنیم که تعابیری مختلفی بسته به خوابی که دیده اید وجود دارد. هر معبری نسبت به دیدن موش در خواب بسته به موقعیتی که موش در خواب دارد و شما در چه شرایطی قرار دارید تعبیری را شرح داده است که به آنها می پردازیم.

تعبیر دیدن موش در خواب

تعبیر خواب موش

معبران معمولاً موش را دزد خانگی می دانند و به عنوان یک زن خیانتکار و یا دزد تعبیر می کنند. زن خیانتکار زنی است که نمی توان به آن اعتماد کرد و هم ظاهرش و هم باطنش فریبنده می باشد.

اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

اگر سوراخ موشی ببينيد مالی از شما برده مي شود که می دانيد چه کسی برده ولی نمی توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق مال شما يک زن خائن است.

تعبیر خواب موش، زنی است که به ظاهر باحجاب می‌باشد ولی در باطن فاسق است.

تعبیر دیدن موش در خواب

ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

 

مطیعی تهرانی

اگر شخصی در خواب خود موش ببینید تعبیرش این است که با زنی خیانتکار و فریبنده سر و کار پیدا خواهد کرد.

اگر شخصی خواب دید که موش در خانه اش است تعبیرش آن است که زنی خیانتکار و یا دزد در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد نمود.

اگر خواب ببینید که موش در اتاق شماست بدان معنی است که زنی دزد اهل خانه شما است و شما نباید به او اعتماد کنید.

اگر خواب دیدید که موشی از پاچه شلوارتان افتاد و فرار کرد و رفت تعبیرش آن است که زنی فاسد و فاجر را از خود دور خواهید کرد و فراری می دهید.

یوسف نبی

تعبیر خواب موش جنگ زن می باشد.

اگر موشی در خواب دیدید تعبیرش دزدی است که از خانه تان دزدی کرده است.

 

کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب دیدید که موشی مرده است تعبیرش آن است که به مسائل و اتفاقات کوچک اجازه نخواهید داد که شما را آزرده خاطر سازند. شما به ترس هایتان اجازه نمی دهید که به چیزی که می خواهید راه پیدا کنند. در تعبیری دیگر یونگ می گوید موش مرده بیانگر چیزی است که شما برای مدت طولانی آن را نادیده گرفته اید و به فراموشی سپرده اید.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می‌خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می‌زند (وجدان شما را می‌آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید.

دیدن موش در خواب شما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می‌کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است.

خواب دیدن اینکه موش تعقیب می‌شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی‌ایستید. شما به دیگران اجازه می‌دهید که به هرکجا می‌خواهند هلتان دهند.

شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می‌دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد (مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد.

 

تعبیر تله موش از دیدگاه یونگ

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید

 

جابر مغربی

تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

اگر در خواب ببینید موش گرفته‌اید، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج خواهید کرد.

اگر خواب دیدی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف خواهی کرد.

اگر در خواب دیدید که موش در رختخواب تان است تعبیرش آن است که با زنی قصد فساد خواهید نمود.

اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

اگر خواب دیدید که رختخواب تان را موش جویده و سوراخ کرده تعبیرش آن است که بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه ای نامشروع وجود دارد و زن تو به فساد رضایت می دهد.

 

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که از گلویتان موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر خواهید شد.

اگر خواب دیدید که از سوراخ بینی یا مقعد یا گوش تان موش بیرون آمده است تعبیرش آن است که صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهید شد.

 

لوک اویتنهاو

اگر خواب ببینید که موش در تله افتاده است تعبیرش آن است که دشمن تان شکست خواهد خورد.

اگر در خواب موش سفیدی دیدی نشان دهنده موفقیت در ازدواج است.

 

اچ میلر

كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

 

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

 

 

 

 

همچنین بخوانید:

تعبیرخواب گریه کردن

این مطالب را هم ببینید