تعبیرخواب همبستر شدن شوهر با زن دیگر؛ تعبیرخواب خیانت شوهر

خواب ها اغلب رویاهایی آشفته هستند یا آنکه می خواهند مقصودی را به ما برسانند یا شاید هم در خواب حقایقی برایمان آشکار شده و بتوانیم جلوی حوادثی را بگیریم.

تعبیرخواب رابطه جنسی شوهر با زن دیگر

تعبیرخواب همبستر شدن شوهر با زن دیگر

خیانت شوهر بسیار سخت است و اگر در خواب ببینید که شوهرتان به شما خیانت کرده و با زن دیگری همبستر شده است قطعاً وقتی از خواب بیدار می شوید اول خدا را شکر کرده که خواب بوده است و دوم آنکه فکرتان مشغول می شود که چرا همچین خوابی دیده اید نکند که واقعیت داشته باشد.

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی در رابطه با زنانی که خواب می بینند شوهرشان به آنها خیانت کرده و با زن دیگری همبستر شده است می گوید: این خواب تعبیر بدی ندارد و بسیار هم خوش تعبیر است. زیرا آنچنان که معبران گفته اند: رابطه جنسی مرد متأهل در خواب با زن ناشناس نشانگر تقویت و بهبود رابطه عاطفی بین زن و شوهر و زیادتر شدن اعتماد و وفاداری بین آنها می باشد و دلیلی بر نگرانی نیست.

اما اگر در خواب شوهرتان را در حال مجامعت با زن دیگری یافتید و با او به مشاجره و بحث و جدل پرداختید باز هم نگران نباشید این هم تعبیر خوبی دارد زیرا باعث بهتر شدن رابطه و آرامش و شادمانی و همچنین رضایت خاطر بین شما و همسرتان خواهد شد.

تمام این تعابیر خوب منوط به این بود که رابطه شوهرتان با زن ناشناس باشد که او را نمی شناسید اما بالعکس اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با زنی که او را می شناسد همبستر شده است اصلاً نشانه خوبی نیست و نشان از آن است که شوهرش راز بزرگی دارد که از او پنهان می کند. این راز آنقدر مهم است که اگر افشا شود اختلافات و درگیری های زیادی را بین زن و شوهر به وجود خواهد آورد.

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با زنی که او را به خوبی می شناسد اما در قید حیات نیست همبستر شده یا عشقبازی می کند و کار به دعوا و بحث و جدل کشیده  می شود تعبیر بدی ندارد به این معناست که زن و شوهر در آرامش در کنار هم زندگی خواهند کرد و عمری طولانی را کنار هم سپری می کنند.

 

ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با زنی مجامعت می کند، چنان چه او را بشناسد نیکو نیست و  علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست سختی خواهد خورد.اگر کسی این خبر را به او بدهد و خودش از نزدیک شاهد این اتفاق نباشد علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.اگر ببیند از یکدیگر کام میگیرند  یا ارضا می شوند علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر زنی در خواب ببیند شوهرش با خواهر او رابطه جنسی برقرار میکند علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.اگر با مادرش این کار را کرد ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با دختر دیگری دوست شده و مچ آنها را با هم بگیرد در حالی که در حال مجامعت و عشقبازی بوده اند و بعد کار به کتک کاری و سر و صدا و دعوا بکشد خوب نیست. تعبیرش آن است که از شوهر در واقعیت اشتباه بزرگی سر خواهد زد که باعث آبروریزی او خواهد شد. همچین احتمالاً زنانی دور و بر او هستند که سعی در فریب او دارند و زندگیتان را تهدید می کنند.

 

معبران غربی

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش با زن دیگری ازدواج کرده یا با او رابطه جنسی برقرار کرده است نشان از تهدید شدن روابط زناشویی و شکل گیری بی اعتمادی بین زن و شوهر می باشد. همچنین نشانگر خطرات بزرگ ابتلا به بیماری و از دست رفتن آرامش نیز می باشد.

 

 

موارد بیشتر:

تعبیر خواب رابطه جنسی با نامحرم

تعبیرخواب پول

 

ممکن است شما دوست داشته باشید