در مقابل فرد غیبت کننده چه کنیم؟

در مقابل فرد غیبت کننده چه کنیم؟

در مقابل غیبت کردن انجام این کارها وظیفه ما است

هرگاه کسی در غیاب دیگری سخنی نسبت به او بگوید که عرفاً و در نزد مردم نقص و عیب به حساب می آید و قصد وی از این کار سرزنش و یا برملا کردن نقص او باشد، مرتکب غیبت شده است. ادامه خواندن در مقابل فرد غیبت کننده چه کنیم؟